tamag_banner
money_quiz_overlay

הנפקת מניות

תהליך בו חברה מעניקה מניות תמורת כסף (או שווה כסף) שהבעלים משקיעים בה. כתוצאה מהנפקת המניות, הבעלים מקבלים חלק יחסי בבעלות על החברה, וזכויות על נכסי החברה ועל רווחיה. 

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים