השפעת אשראי לקוחות ואשראי ספקים על התזרים

כל 1 ₪ שמתווסף במאזן לסעיף “לקוחות” הוא 1 ₪ של מכירות שטרם נגבה והוא גורם לכך שסכום הרווח הנקי המוצג בדו”ח רווח והפסד גדול ב-1 ₪ מסכום המזומן שמתווסף לחברה באותה תקופה. 

לדוגמה: אם הרווח הנקי לתקופה הסתכם ב-10 ₪ ובמקביל סעיף אשראי לקוחות גדל ב-1 ₪, אזי סך המזומנים שהתווסף לחברה מסתכם ב-9 ₪ (1 ₪ פחות מהרווח הנקי). השקל החסר נמצא אצל הלקוח שאמור לשלם אותו לחברה בהקדם (ראה תרחיש 2 באיור להלן).

מנגד, כל 1 ₪ שמתווסף במאזן לסעיף “ספקים” הוא 1 ₪ הוצאות שטרם נפרעו, והוא גורם לעודף של 1 ₪ בתזרים, ביחס לרווח הנקי.   
לדוגמה: אם הרווח הנקי לתקופה הסתכם ב-10 ₪, ובמקביל סעיף “ספקים” גדל ב-1 ₪, אזי סך המזומנים שהתווספו לחברה מסתכם ב-11 ₪ (1 ₪ יותר מהרווח הנקי). השקל העודף שייך לספק והחברה אמורה לשלם לו אותו בהקדם (ראה תרחיש 3 באיור להלן).

הערה חשובה: חשוב לזכור שבניתוח התזרים אנו לא מתעניינים בכל לקוח ולקוח או בכל ספק וספק באופן פרטני, אלא רק בתמונת המצב של כולם יחד, כלומר אנו מתעניינים רק ביתרת סעיף “לקוחות” וביתרת סעיף “ספקים”.
נניח  כי ישראל הקים את חברת “כסאות ישראל”  ביום 31.12.97. בתאריך זה הוא השקיע מכספו הפרטי 40,000 ₪, ובהם קנה מכונה (30,000 ₪). את היתרה (10,000 ₪) הוא הפקיד בחשבון הבנק של החברה. כנגד ההשקעה בחברה, ישראל קיבל מהחברה הון מניות.

המאזן של חברת “כסאות ישראל”  בע”מ ביום הקמת החברה יראה כך:

כסאות ישראל

מאזן ליום  31.12.1997 (ש”ח)

נכסים:התחייבויות + הון עצמי:
מזומן10,000
מכונה30,000הון עצמי40,000
סה״כ40,000סה״כ40,000

הפעילות בשנה הראשונה

הפעילות בשנה הראשונה (1998) היתה כדלקמן:

מכירות:  10,000 ₪. תנאי התשלום: מזומן.

הוצאות:  8,000 ₪. תנאי התשלום: 5,000 ₪ ב-1998, 3,000 ₪ ב-1999.

הרווח של החברה לשנת 1998 הוא כדלקמן: (ש”ח)
מכירות10,000
הוצאות8,000
 =====
רווח נקי2,000

תזרים המזומנים בדרך הארוכה הוא כדלקמן:
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ש״ח)
מזומן שנכנס10,000
מזומן שיוצא5,000
 =====
תזרם נטו מפעילות שוטפת5,000

לחברה אין תזרים בשני התחומים הנוספים (פעילות מימון ופעילות השקעה).

תזרים המזומנים בדרך המקוצרת: (ש”ח)
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ש״ח)
רווח נקי2,000
גידול בסעיף ספקים3,000+ (הוצאות שלא שולמו במזומן)
 =====
תזרים נטו מפעילות שוטפת5,000

המאזן של החברה בסוף השנה יראה כך:

כסאות ישראל
מאזן ליום  31.12.1998 (ש”ח)
נכסיםהתחייבויות + הון עצמי:
מזומן15,000ספקים3,000
מכונה30,000הון עצמי40,000
יתרת רווח2,000
סה״כ45,000סה״כ45,000

הפעילות בשנה שניה

הפעילות בשנה השניה (1999) היתה כדלקמן:

מכירות: 20,000 ₪. תנאי התשלום: 15,000 ₪ במזומן,  5,000 ₪ ב-6/2000 (שנה אחרי).

הוצאות:  12,000 ₪. תנאי התשלום: 4,000 ₪ במזומן, 8,000 ₪ ב-6/2000 (שנה אחרי).

הרווח לשנת 1999, יהיה:  (נתונים בש”ח)
מכירות20,000
הוצאות12,000
 =====
רווח נקי8,000

תזרים המזומנים בדרך הארוכה הוא כדלקמן:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ש״ח)
מזומן שנכנס15,000
מזומן שיוצא4,000
 =====
תזרם נטו מפעילות שוטפת11,000

תזרים המזומנים בדרך המקוצרת: (ש”ח)

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ש״ח)
רווח נקי8,000 (הוצאות שטרם נפרעו)
גידול בסעיף ספקים8,000+ (הכנסות שטרם נגבו)
 =====
תזרים נטו מפעילות שוטפת5,000

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים