התחייבות שוטפת

התחייבות שהחברה מחויבת לשלם תוך תקופה אשר אינה עולה על שנה. ההתחייבויות השוטפות העיקריות הן: ספקים, והלוואות לזמן קצר. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים