חלוקת רווחים

תהליך בו חברה משלמת לבעלי המניות כספים מתוך הרווחים שצברה. התשלומים המחולקים נקראים “דיבידנד”. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים