מאזן

אחד מהדו”חות הנכללים בדו”ח הכספי. המאזן מפרט את מצבה הכספי של החברה בנקודת זמן מסוימת, זאת באמצעות פירוט וסיכום היתרה בשלושה סעיפים מרכזיים: נכסים, התחייבויות, והון עצמי. 

error_message4

מאמרים נוספים

חשבונאות למתחילים

Table of Contents
X