נכסים

כל מה שנמצא בבעלות החברה ושיש לו ערך כלכלי. הנכסים של החברה מהווים מקור לביצוע פעילות עסקית והם מפורטים במסגרת המאזן. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים