רישום במאזן ובדו”ח רווח והפסד – דוגמאות משולבות

בדוגמאות הבאות נמשיך לעקוב אחר פעילות “פיצה שחמט” מחודש לחודש, ונבחן כיצד הפעילות מקבלת ביטוי במאזן ובדו”ח רווח והפסד.

כזכור, מאזנה של “פיצה שחמט” לסוף חודש ינואר 2001 היה כדלקמן: 

פיצה שחמט. מאזן ליום 31.1.2001 (ש”ח)

התחייבויות + הון עצמי:

נכסים:

 

נכסים שוטפים

 

התחייבויות לזמן קצר

9,000 

מזומן                        

9,000

הלוואות מבנקים                      

5,000 

מלאי            

הון עצמי

נכסים קבועים

 25,000

הון מניות

10,000

בניין                           

                                

6,000 

ציוד                            

 

 

4,000 

ריהוט                          

34,000

סה”כ: 

34,000            

סה”כ:                 

הפעילות בחודש פברואר

במהלך חודש פברואר החברה קנתה חומרי גלם בסך 4,000 ₪ והשתמשה בכולם להכנת פיצות (החברה החליטה לא להשתמש במלאי הקיים, ולשמור אותו למקרה חירום). בנוסף, היא שילמה שכר עבודה לאופה בסך 5,000 ₪.
את הפיצות מכרה החברה תמורת 11,000 ₪.
כל הפעולות בוצעו במזומן.
פעולות אלה יביאו לרישום הבא בדו”ח רווח והפסד:

פיצה שחמט
 דו”ח רווח והפסד – פברואר 2001 (ש”ח)

מכירות

11,000

עלות מכר (חומרי גלם + שכר עבודה)

9,000

 

    ====

רווח נקי
(בהנחה שהחברה לא משלמת מס)

2,000 

סעיפי המאזן שישתנו עקב פעילות החברה בחודש פברואר: 

צד הנכסים:

סעיף המזומנים יגדל ב-2,000 ₪. ההסבר: מכירות בסך 11,000 ₪ פחות הוצאות בסך 9,000 ₪. 

צד ההתחייבויות:

מאחר שהחברה הרוויחה 2,000 ₪ ממכירת הפיצות, תחת סעיף ההון העצמי (בעמודה השמאלית של המאזן)  יתווסף סעיף “יתרת רווח” בסך 2,000 ₪.

סעיף יתרת רווח לא הוצג במאזן של החודש הקודם, כיוון שסכומו היה אפס.

מאזן החברה ליום 29.2.2001 יראה כך (השינויים לעומת חודש קודם מסומנים בצבע): 

פיצה שחמט מאזן ליום29.2.2001 (ש”ח)

התחייבויות + הון עצמי:

נכסים:

נכסים שוטפים:

 

התחייבויות לזמן קצר:

11,000

מזומן                         

9,000 

הלוואות מבנקים                     

5,000 

מלאי                         

 

הון עצמי:

 

נכסים קבועים:

25,000

הון מניות                                  

10,000

בניין                           

2,000 

יתרת רווח                               

6,000 

ציוד                            

 

 

4,000 

ריהוט                         

36,000 ₪  

סה”כ:             

36,000 

סה”כ:                 

הפעילות בחודש מרץ

מכירות  –  15,000 ₪. תנאי התשלום: מזומן.

הוצאות

קניית חומרי גלם  – 6,000 ₪. תנאי תשלום: 4/2001.
תשלום שכ”ע  – 4,000 ₪. תנאי תשלום: מזומן.
פרסום בעיתון – 1,000 ₪. תנאי התשלום:  מזומן.

פעולות אלה יביאו לרישום הבא בדו”ח רווח והפסד:

 פיצה שחמט
 דו”ח רווח והפסד – פברואר 2001 (ש”ח)

מכירות

15,000

עלות מכר
(חומרי גלם 6,000 ₪ + שכ”ע 4,000 ₪ )

10,000

 

   ====

רווח גולמי

5,000

הוצאות שיווק

1,000

 

   ====

רווח נקי

4,000

סעיפי המאזן שישתנו עקב פעילות החברה בחודש מרץ:

צד הנכסים:

סעיף המזומנים יגדל ב-10,000 ש”ח. וההסבר: מכירות 15,000 ₪  פחות הוצאות במזומן בסך 5,000 ₪ (שכר לעובד + פרסום בעיתון).

צד ההתחייבויות:

סעיף אשראי ספקים יגדל ב-6,000 ₪. וההסבר: קניית חומרי גלם, שאת תמורתם החברה התחייבה לשלם בעתיד.  מאחר שהחברה הרוויחה 4,000 ₪, סכום זה יתווסף לסעיף “יתרת הרווח”.

מאזן החברה ליום 31.3.2001 יראה כך (השינויים מסומנים בצבע):

פיצה שחמט מאזן ליום 31.3.2001 (ש”ח)

התחייבויות + הון עצמי:

נכסים:

התחייבויות לזמן קצר:

 

נכסים שוטפים:

6,000

אשראי ספקים                  

21,000

מזומן                       

9,000

הלוואות מבנקים               

5,000

מלאי                         

הון עצמי:

 

נכסים קבועים:

25,000

הון מניות                           

10,000

בניין                         

6,000

יתרת רווח                         

6,000 

ציוד                         

 

 

4,000 

ריהוט                      

46,000     

סה”כ:       

46,000            

סה”כ:             

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על על מספר הכוכבים שאתה רוצה לדרג!

error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים