fbpx

שוטף ורכוש קבוע

מקובל לחלק את נכסי החברה לשתי קבוצות עיקריות (בכל אחת מהן תת-קבוצות): 

רכוש שוטף – קבוצה זו כוללת מזומנים וכן רכוש אחר שאמור להפוך למזומנים במסגרת הפעילות השוטפת של החברה. נכסים אלה הם בעיקר: מזומנים, מלאי (שיימכר תמורת מזומנים), ואשראי לקוחות (שבבוא העת הם ישלמו את חובם במזומן).

רכוש קבוע – נכסים שאינם צפויים להפוך למזומנים במסגרת הפעילות העסקית הרגילה של החברה. למשל:  מכונות, מחשבים, ריהוט משרדי, בניין משרדים, וקרקע שבבעלות החברה.

התחייבויות שוטפות והתחייבויות לזמן ארוך

מקובל לחלק את ההתחייבויות של החברה לשני סעיפים עיקריים: 

התחייבויות שוטפות (שנקראות גם: התחייבויות לזמן קצר) – התחייבויות שהחברה צריכה לשלם בתוך שנה, ובהם:
אשראי ספקים – לרוב, כאשר חברה מקבלת סחורה מספק היא מתחייבת לשלם עבורה תוך כחודש-חודשיים. כל עוד חוב זה לא שולם בפועל, הוא יופיע תחת סעיף ההתחייבויות לזמן קצר במאזן.
גם הלוואות מבנקים שהחברה אמורה לפרוע תוך שנה, ירשמו במסגרת ה”התחייבויות השוטפות”.

התחייבויות לזמן ארוך – התחייבויות שהחברה צריכה לפרוע, אך לא במהלך השנה הקרובה. למשל: הלוואה ל-10 שנים שהחברה קיבלה מהבנק.

בדוגמה להלן ניתן לראות כיצד נראה מאזן אשר הנכסים בו מחולקים לשני סוגים עיקריים (רכוש קבוע ורכוש שוטף) וההתחייבויות בו מחולקות לשני סוגים עיקריים (התחייבויות שוטפות והתחייבויות לזמן ארוך).

פיצה שחמט 
מאזן ליום 31.12.2001 (ש״ח)
נכסיםהתחייבויות + הון עצמי
רכוש שוטףהתחייבויות שוטפות
מזומנים3,500אשראי ספקים4,000
מלטי4,000סה״כ התח׳ שוטפות4,000
אשראי מלקוחות2,500
סה״כ רכוש שוטף10,000התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות מבנקים6,000
רכוש קבועסה״כ התח׳ לזמן ארוך6,000
ציוד6,000
ריהוט4,000הון עצמי
בניין10,000הון מניות15,000
סה״כ רכוש קבוע20,000יתרת רווח (ליום 31.12.2001)5,000
סה״כ הון עצמי20,000
סה״כ נכסים:30,000סה״כ:30,000
error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים