מסמך עסקי שנערך על-ידי מוכר או נותן שרות כלשהו ואשר אותו הוא מעביר לקונה. בחשבונית מפורטים פרטים לגבי העיסקה שבוצעה, כגון: תאריך העיסקה, שם הקונה או מקבל השרות, סוג הסחורה או השרות שנמכרו, תנאי התשלום, הסכום לתשלום, מספר העיסקה (אסמכתא), וכדומה.