הלוואות

רקע

ציינו בראשית הפרק, שהבנק הוא מוסד לתיווך כספים: מצד אחד מפקידים בו כסף תמורת ריבית כלשהי, והוא מצידו מלווה את הכסף בריבית גבוהה יותר וחי מההפרש: "המרווח".

מתוך הכספים אותם מלווה הבנק, החלק העיקרי מופנה למיגזר העיסקי: למימון תפעולם והרחבתם של חברות, מפעלים וכו', וחלק קטן יותר ניתן למיגזר הפרטי.

 • הידעת כי: סך כל האשראי לציבור בשנת 2013 (כלומר סך כל ההלוואות שהעמידו הבנקים לאזרחי המדינה כולל למגזר העסקי) כ- 1,200,000,000,000 ש"ח. כ- 1,200 מיליארד ש"ח! 

 

מטרת ההלוואה

הלוואות כמובן לא נלקחות סתם. הן נותנות פיתרון כאשר, ואין זה משנה אם אתה מפעל או אדם פרטי, ברצונך לממן פעילות מסוימת ואין לך (או, וזה נכון יותר בעסקים, לא כדאי לך) מקורות עצמיים לשם כך.

ראינו לעיל שחשבונות מסגרת, המאפשרים לנו לבצע משיכות יתר, הם סוג של הלוואה, ועתה נדון בהלוואות "ממש".

הלקוח הפרטי, שהוא עיקר עניינו של ספר זה, נזקק להלוואה (בשונה ממסגרת אשראי) בדרך כלל לצורך מימון פעולה עיסקית בסכום הגבוה מאמצעיו. מקרה מיוחד של הלוואה שהיא גדולה מאוד בסכומה ואופייה הוא חד פעמי, הוא כמובן הלוואה לצורך רכישת דירה: המשכנתא. מפאת כובד משקלה של הלוואה זו ומורכבותה יוחד לה פרק נפרד (ראה להלן).

מאפייני ההלוואה

ההלוואה היא התקשרות חוזית בין שני צדדים המורכבת מכמה נתונים עיקריים:

 1. סכום ההלוואה
 2. מטבע ההלוואה
 3. תקופת ההלוואה
 4. אופן החזר ההלוואה
 5. ואחרונה אך לא חביבה: הריבית על ההלוואה

סכום ההלוואה

הסכום נקבע על פי צרכינו: הלווים, מצד אחד, ולפי נכונות הבנק מצד שני. הבנק לא יאשר כמובן סכום שלדעתו לא נוכל לעמוד בו, והוא גם ידרוש בטחונות כנגד הסכום: אם באמצעות חשבונות זכות שלנו או שיעבוד נכסים ולעיתים ערבויות של צדדים נוספים.
(נעיר כאן כי מאז התקבל בכנסת "חוק שיטרית" המחייב את הבנק או כל מלווה אחר למצות קודם כל את כל האפשרויות לגביית החוב מהלווה ורק כמוצא אחרון לפנות לערבים, ירדה הדרישה לערבות צד שלישי באופן ניכר) סכום ההלוואה הנקוב נקרא: הקרן.

 

מטבע ההלוואה
ניתן היום לקבל הלוואה בהרבה מאוד סוגי מטבעות כשהנפוצים ביותר הם: הדולר, הין, והאירו. וכמובן בשקלים.
ההבדל הוא בריבית על ההלוואה הקשורה בריביות השוק של המטבעות השונים כשהיתרון במטבעות הללו, יכול להיות בריביות הנמוכות שעליהן, אך כאן נחשף הלווה לסכנות של שינויים בשערי החליפין של המטבעות מול השקל (הרחבה בהמשך).

תקופת ההלוואה
אין כאן הרבה מגבלות, ונקבע משך זמן הגיוני לפי העניין.

אופן החזר ההלוואה

ישנן אינספור וריאציות על צורת ההחזר. נביא רק כמה דוגמאות נפוצות. הערה: הטבלאות שניתן למצוא בבנקים בהן מפורט אופן ההחזר נקראות: לוחות סילוקין.

 1. החזר בסכום חודשי קבוע כשהתשלום החודשי כולל שני מרכיבים: אחד על חשבון הריבית והשני על חשבון הקרן, כדוגמת החזרי המשכנתא.
 2. תשלום תקופתי של הריבית בלבד כשהקרן מוחזרת כולה בסוף התקופה: "גרייס על הקרן".
 3. החזר בתשלומים שסכומם הולך ופוחת או הולך ועולה: על חשבון הריבית והקרן יחד.

הריבית על ההלוואה

כן רבותיי, שוב הריבית מככבת. הזהרנו אתכם כבר בהתחלה, בפרק על הריבית, שכל עולם הכספים נסוב סביבה, והנה היא שוב מופיעה.

הריבית האפקטיבית: כזכור, זוהי הריבית האמיתית שבסוף נשלם ובהלוואות היא מורכבת ממספר רבדים:

 1. הריבית הבסיסית: "הפריים", שהינה הריבית הבסיסית של הבנק המרכזי בכל מדינה בתוספת אחוז כלשהו (בישראל התוספת היא 1.5%).
 2. פרמיית הסיכון,  שנידונה בפרק המינוס והיא קשורה באיתנות הכספית של הלווה וברמת הבטחונות שהוא מעמיד כך שהפרמיה משתנה מלווה ללווה.
 3. מועדי חיוב הריבית: כל רבעון, כל חודש וכד'.
 4. כל העמלות וההוצאות הקשורות בעיסקה והמוטלות על הלווה כמו: דמי ביול (זכר לשלטון הטורקי), עמלות הקצאה, עלויות עיסקה אם ישנן, כמו: שכר טרחת עו"ד או שמאי, ואגרות מאגרות שונות.

אסור לזלזל בסכומים הללו, הם יכולים להצטבר לסכום משמעותי, והם מנוכים ישירות מהקרן.
בדוגמא הבאה נראה איך המרכיבים הללו מצטברים ומשפיעים על סכומי ההחזר.

לדוגמא: אתה מעוניין ללוות 100,000 ש"ח לתקופה של שנה. הריבית הבסיסית שהיא לצורך העניין ריבית הפריים (ריבית בנק ישראל ועוד אחוז וחצי) היא 3% (נומינלית!).

פרמיית הסיכון = 6%, וסך כל העמלות (ביול, שיערוך בטחונות) 2000 ש"ח. אופן ההחזר: הריבית מחויבת כל רבעון, והקרן בסוף השנה.

מה הריבית האמיתית הגלומה בעיסקה? מה אמרת? 9%? לא למדת כלום! היות ואתה משלם את הריבית כל רבעון, הריבית המתואמת היא 9.3%. אבל אתה לא קיבלת 100,000 ליד! ניכו לך מיד את העמלות! ולמעשה אתה תשלם כל רבעון את הריבית שחושבה על 100,000 למרות שקיבלת ליד רק 98,000. הריבית ה"אמיתית"-שאנו קוראים לה אפקטיבית-היא בחישוב שנתי: 9.49%.

הנה כי כן: כמעט חצי אחוז (500 ש"ח לשנה!) ממה שנראה לעין.

דרך אגב, הבנק מחויב על פי חוק להציג לך בצד הריבית הנומינלית (9% במקרה זה) את הריבית המתואמת (במקרה זה 9.3%) אבל לא את הריבית האמיתית ביותר (9.5%) הנובעת מהעמלות ותנאי העיסקה האחרים. עליך מוטלת החובה לעשות את החשבון, ובכל מקרה ברור שיותר עמלות שוות בעצם יותר ריבית.

ריבית קבועה וריבית משתנה: ברוב המקרים ניתן לבחור בין ריבית ידועה וקבועה לאורך כל תקופת ההלוואה, לבין ריבית שמשתנה לפי תנאים שנקבעו מראש עם הבנק. הריבית המשתנה תלויה בד"כ בשינויים של ריבית הבנק המרכזי המשפיעים על הפריים.
כך שאם הנגיד לחש לך בסוד שהוא יוריד את הריבית בתקופה הקרובה, לך על הריבית המשתנה.

הלוואות שקליות: בהלוואה שקלית יש אפשרות לבחור בין הלוואה צמודת מדד להלוואה לא צמודה.

מסלול צמוד: במסלול הצמוד, הריבית המשולמת תתייחס לקרן המוכפלת בשיעור עליית האינפלציה. למשל: הלוואה של 100,000 ש"ח בריבית 7% צמודת מדד ובתנאי אינפלציה של 3% יחושב ההחזר כך (הנחנו לצורך הפשטות שהריביות הן אפקטיביות): שיערוך הקרן:

`100,000*1.03=103,000`  (שיעור עליית המדד) , וזו הקרן עליה מחשבים את הריבית:

`103,000*7%=7210` החזר ריבית – ולא 7000!

מסלול לא צמוד: הריבית על המסלול הלא צמוד תהיה כמובן גבוהה יותר וכך יגן הבנק על ירידת ערך הקרן בתום התקופה בשל האינפלציה. ולכן: הלוואה באותם תנאים בדיוק המוצעת במסלול צמוד מדד עם 7% ריבית ובמסלול לא צמוד עם ריבית של 12%, משקפת בעצם ציפייה של הבנק לאינפלציה של כ-5% שזהו ההפרש בין הריביות.

 

השוואת מסלולי הלוואות

בוא נאמר שהגעת למצב בו אתה זקוק להלוואה ואין לך ברירה אלא לפנות לבנק. איך תוכל לצמצם את ההחזרים שלך? סכום ההלוואה לה אתה זקוק הוא נתון. לגבי התקופה, הסברנו שזה נקבע באופן הגיוני לפי הצרכים ויכולת ההחזר. אופן ההחזר גם הוא תלוי מאוד במצבך הספציפי, נאמר למשל שאתה צופה שלקראת תום התקופה תשיג סכום חד פעמי גדול (ממימוש נכס, ירושה וכד') ולכן בחרת בהחזר תקופתי של ריבית והחזר של כל הקרן בסוף.

הריבית הבסיסית = "הפריים" גם היא קבועה, ונשאר להתמקח על גובה פרמיית הסיכון, נושא שכבר הוסבר בפרק האוברדראפטים. מה לעשות ולא שכנעת את הבנק (אמרנו לך שהשיקים החוזרים עוד יתנקמו בך) וחויבת בכל הפרמיה – 3%.

מה כבר אפשר לעשות? אתה שואל. ובכן אפשר להשוות מסלולים במטבעות שונים!

נניח שאלו הריביות הנומינליות לשנה על המטבעות הבאים (כיום הריביות בפועל נמוכות משמעותית אך לצורך התרגיל הנחנו ריביות גבוהות יותר):

 1. דולר: 6%
 2. אירו: 4%
 3. יין: 2%
 4. ש"ח צמוד: 8%
 5. ש"ח לא צמוד: 13%

לכאורה כדאי לבחור במסלול בעל הריבית הנמוכה ביותר: כלומר הלוואה ביין יפני.

לכאורה, אמרנו, כיוון שהתעלמנו מעניין מרכזי המשפיע על הלוואה במט"ח והוא קצב הפיחות.

ניקח לדוגמא מסלול דולרי.
אתה הרי זקוק ל-100,000 ש"ח, נניח ששער החליפין בין השקל לדולר הוא 4 ש"ח ל-1 דולר.
לפיכך אם בחרת במסלול הדולרי תבקש הלוואה של 25,000 $ אותם תמיר לשקלים והופ! יש לך 100,000 ש"ח. נאמר שהייתה אינפלציה של 4% הרי ששילמת ריבית של 6% (ריבית על דולר) במקום 12% במסלול שקלי צמוד, ו-13% בשקלי לא צמוד. טוב ויפה! בבוא יום הדין, לכשתצטרך להחזיר את הקרן, תבוא עם השקלים שגייסת (דודך העשיר הוריש לך 100,000 ש"ח בדיוק בזמן!), ותרצה להמירם ל-25,000 $ כדי לפדות את הקרן.

אך שוד ושבר! בבואך להמיר את השקלים התברר לך כי השקל נחלש מול הדולר, כלומר: היה פיחות, וכעת שער החליפין הוא 4.5 ש"ח לדולר. זהו פיחות של 12.5%! וכדי לפדות את הקרן של ה-25000 $ תזדקק ל-112,500 ש"ח. אם תחבר את תשלומי הריבית לשנה:

6% (ריבית דולרית) 100,000 ש"ח (25,000 $ לפי שער של 4 ש"ח לדולר) = 6,000 ש"ח. ועוד הפרשי השער שנאלצת להוסיף בשל הפיחות: = 12,500 (הסכום ששילמת בפועל בסוף השנה מינוס ערך ההלוואה) תקבל:

6000 + 12,500 = 18,500 ש"ח, כלומר בפועל שילמת 18.5% על ההלוואה של 100,000 ש"ח!

כמובן שהדברים נכונים גם אם הפיחות לא קרה במכה אחת בדיוק ביום ההחזר, אלא לאורך השנה ואז תשלומי הריבית השוטפים: `(6%*25,000$)` הפכו בתרגום לשקלים לגבוהים יותר!

 

לסיכום: בבואך ליטול הלוואה במטבע זר, יש לקחת בחשבון, כדי להגיע לבסיס השוואתי נכון מול מסלול שיקלי, לא רק את שער הריבית של המט"ח (הנמוך מזה הישראלי) אלא גם את שיעור הפיחות הצפוי בשער החליפין של השקל מול המטבע הנבחר.

בל נשכח! פיחות אינו ההתפתחות האפשרית היחידה, יכול להתרחש גם תיסוף, דהיינו, התחזקות השקל מול המט"ח, ואז מי שלווה במט"ח הרוויח! היות והמלאך גבריאל לא לחש על אוזננו את שיעורי הפיחותים בשנה הקרובה, ניתן רק לשער אותם. כאן בדיוק המקום להתייעץ עם מומחה ובכל מקרה זכור תמיד: הלוואה במט"ח טומנת בחובה סיכון לא קטן בשל האפשרות של פיחות, אך גם סיכוי לרווח בשל הריבית הנמוכה שעליה או בשל תיסוף.

 

פיגור בתשלומים

איחור בתשלום ההחזרים התקופתיים של ההלוואה, ואי פירעון שלה גוררים אמצעי ענישה לא נעימים מצד הבנק.

בגין תקופת האחור תשלם ריבית גבוהה מהריבית הרגילה וזו נקראת ריבית פיגורים. פרט לקנס הזה יכול הבנק לנצל את זכותו לפרוע את חובך דרך הנכסים ששיעבדת, ואף לתבוע את הערבים שלך. זאת בנוסף לנזק שייגרם לך מבחינת המעמד כלקוח "לא מכובד", מעמד מפוקפק שיפגע בדירוג הפיננסי שלך כמעט בכל פעילות עתידית מול הבנק.

 

סיכום

חשוב לזכור! הלוואות לא לוקחים סתם.

זהו נטל מעיק המלוּוֶה בתשלומים קבועים שכל פיגור בהם גורר אמצעים לא נעימים מקנסות ועד עיקולים. הלוואה תילקח לצורך מימון פעולה ספציפית והיא תישקל כמוצא אחרון.

במקרים רבים קיימים אפיקים ייעודים וטובים יותר המכסים ומציעים פתרונות לנושאים אותם אמורה ההלוואה לכסות, ומומלץ לבדוק את השטח ולהיעזר בהם.

לצורך כיסוי האוברדראפט ניתן להעזר במסלולים מיוחדים המוצעים ע"י חברות כרטיסי האשראי, או תוכניות של בנקים קטנים לאותה מטרה.

לצורך מימון שכר לימוד אקדמאי ניתן לפנות לעשרות מסלולי מילגות המוצעים על בסיס מגורים, מצב כלכלי, הישגים לימודיים, וארץ מוצא. רצוי "לחרוש" את משרדי אגודת הסטודנטים והדיקן ולמצות כל אפשרות בתחום. למימון רכב כדאי לבדוק מה יש לליסינג להציע ולהשוות לתנאי הבנק. ובאופן כללי: חשוב למצות כל אפיק אחר: שכירים במקום עבודה מסודר (רצוי ועד עובדים חזק) יכולים לקבל הלוואה מהמעסיק ע"ח המשכורת, קרובי משפחה (רצוי להתחנף מגיל צעיר) ואפילו גמ"חים (קופות גמילות חסדים) מיוחדים.

 • אם כלו כל הקיצין ונזקקים להלוואה בנקאית, יש צורך לפרוש תשלומים באופן ההגיוני ביותר לנוכח תקבולי מזומנים עתידיים: אם צפויה הכנסה חד פעמית גבוהה בעתיד הקרוב: מומלץ ללכת על החזרי ריבית בלבד ולפרוע את הקרן בעזרת ההכנסה העתידית. אם צפוי שינוי קבוע במשכורת, עדיף לבקש החזר משולב (קרן + ריבית) שסכומו – עולה, יורד או קבוע – לפי הצפי.
 • לבדוק היטב את הריבית האמיתית הגלומה בהחזרי ההלוואה – לפי הכללים שהוסברו כאן.

זהירות! צוותי המוחות המיוחדים בבנקים המציאו שלל עמלות וקנסות למקרי פיגור תשלומים, הוצאות והוצאות גבייה, דמי טיפול ולעיתים אף שכר טרחת עו״ד. 

 • להתמקח על גובה פרמיית הסיכון: אם הינך לקוח בעל עבר מכובד, יש סיכוי להקלות.
 • לבחון היטב, תוך הסתייעות בייעוץ מקצועי, אופציות להלוואה במט"ח בעל שיעור ריבית נמוך, תוך שיקלול סיכויי הפיחות, הקריטיים מאוד לעניין זה.
 • עקב התחרות הגוברת בין הבנקים והמאבק על כיס הלקוח, רצוי לעבור ולבחון הצעות שונות גם מבנקים אחרים ולהתמקח על שיעורי הריבית.

נטלת הלוואה? החזרים מדויקים ובזמן צריכים לעבור למקום הראשון בסדר העדיפויות שלך לפני כל תשלום אחר. ההשלכות של אי עמידה בהחזרים הן חמורות ביותר: אל תתעסק!

להיות חכם על חזקים

תוכן עניינים