tamag_banner
money_quiz_overlay

הריבית

לפני שניכנס להסברים, לעצות ולנתונים בכל הקשר לבנקים, אנו חייבים להקדיש מבוא להסברת המושג הבסיסי ביותר שקשור לכל העיסוק בכספים בכלל ובפעילות בנקאית בפרט, והוא: הריבית.

המושג מוכר אומנם לכולנו ונישא בפי כל, אבל הוא אינו לגמרי ברור ועוד תראה שיתחדשו לך מספר דברים עם תום קריאת מבוא זה.

מהי הריבית?

הריבית היא הכנסה המשולמת עבור השימוש בכסף.
הכסף עבורו משולמת הריבית נקרא: קרן.
מקובל לומר שהקרן “נושאת” ריבית וששיעור הריבית הוא התשואה = הרווח על הכסף.
בכל עיסקה הקשורה בריבית ישנם שני צדדים:
 1. בעל הכסף המלווה את כספו: נקרא “מלווה”.
 2. מקבל הכסף: נקרא “לווה”.
כאשר אנו נוטלים הלוואה מהבנק, הבנק הוא המלווה ואנו הלווים.
כאשר אנו מפקידים את כספנו בבנק, אנו המלווים, למרות שנוהגים לומר “מפקידים” ולא מלווים.
המילה ריבית שגורה בפיהם של רבים, ומשמעותה לכאורה מובנת לכל, אך קיים בלבול רב לאור העובדה שאנו משתמשים בחיי היומיום במילה ריבית גם כקיצור לשלושה סוגי ריביות בעלי משמעות שונה:
 • ריבית נומינלית
 • ריבית מתואמת
 • ריבית אפקטיבית

ולפיכך, כשאומרים ריבית סתם, אף אחד לא יודע למה בדיוק הכוונה.

 

ריבית – משמעות מדוייקת

הריבית מבטאת אחוז מהקרן שיש לשלם בגין הלוואה שהתקבלה לתקופה של שנה.
למשל: ריבית של 8% מציינת שהמלווה יקבל מדי שנה הכנסה בשיעור של 8% מהקרן.
אם סכום הקרן הוא 1000 ש”ח המלווה יקבל 80 ש”ח.

 

ריבית המשמעות הלא מדויקת

רבים משתמשים במילה ריבית, בשעה שהם בעצם מתכוונים לומר: “סכום הריבית”. לגבי הדוגמא דלעיל נוהגים האנשים לומר: שילמתי 80 ש”ח ריבית, והכוונה כמובן היא שזהו סכום הריבית ששילמתי ושנקבע לפי חיוב בשיעור ריבית של 8%.

 

ריבית “נומינלית” (= ריבית “תעריפית”)

ריבית נומינלית מציינת את האחוז מהקרן, שנשלם עבור קבלת הלוואה, לתקופה של שנה, כאשר סכום הריבית משולם בפעם אחת בסוף השנה.
לדוגמא: ריבית נומינלית של 10% על הלוואה של 1200 ש”ח, פירושה תשלום בסוף השנה של 120 ש”ח.
ריבית נומינלית מתייחסת להלוואה הניתנת לשנה שלמה.
כאשר ההלוואה ניתנת לתקופה קצרה יותר – חצי שנה, חודש וכו’ – סכום הריבית קטן באופן יחסי לתקופה.
אם סכום הריבית לשנה הוא 120 ש”ח, אזי:

סכום הריבית לחצי שנה הוא `2/120`  = 60 ש”ח

סכום הריבית לחודש הוא `12/120` = 10 ש”ח

סכום הריבית ליום הוא `365/120` = 0.33 ש

כאשר הריבית היא נומינלית, מה שאתה רואה זה מה שאתה משלם.
אין חישובים פנימיים ואת סכום הריבית אפשר לחשב בקלות ע”י הכפלת סכום ההלוואה בריבית, כשהריבית מבוטאת כשבר עשרוני (%1=0.01, 6%=0.06, 10%=0.1 וכו’).
אך כמעט בכל הפעילויות הקשורות בנטילת הלוואות או הפקדות שתיתקל בהם והכרוכות בחישובי ריבית, זו לא הריבית האמיתית שתחושב.
הריבית הנומינלית היא בדר”כ הריבית הנקובה על העיסקה (לכן היא נקראת גם תעריפית: המחיר הבסיסי) והיא משמשת בסיס לחישוב מורכב יותר של ריבית הנקראת ריבית מתואמת.

 

ריבית דריבית

כאשר אתה מקבל הלוואה לתקופה כלשהי, למשל לשנה, אך אתה מחויב בריבית מידי תקופה קצרה יותר, למשל מידי חודש, אנו אומרים שהריבית מחושבת במתכונת של ריבית דריבית.

חישוב סכום הריבית החודשית מבוסס על הריבית הנומינלית הנקובה בהלוואה כפי שראינו בפיסקה הקודמת.

החיוב יכול להתבצע בשני אופנים:

 1. אתה משלם את סכום הריבית במועד החיוב, בדוגמא שלנו מידי חודש.
 2. אינך משלם את סכום הריבית במועד החיוב, סכום זה מתווסף לקרן המקורית ובחודש הבא אתה מחוייב בריבית הן על הקרן המקורית והן על סכום הריבית שהתווסף לה וכן הלאה מידי חודש.

בשורה התחתונה, “מחיר” ההלוואה: הווה אומר שיעור הריבית בפועל, הוא זהה!

 

ריבית מתואמת

ריבית מתואמת היא ריבית המתייחסת לשנה, שחושבה במתכונת של ריבית דריבית. כזכור, מה שיוצר חישוב של ריבית דריבית הוא חיוב ריבית מידי תקופה קצרה משנה.
לכן כשנוקבים בריבית מתואמת חשוב לציין על בסיס איזו תקופה חושבה הריבית דריבית לדוגמא:
ריבית מתואמת על בסיס רבעוני: משמעותה שהריבית מחויבת מידי רבעון. ריבית מתואמת על בסיס חודשי: משמעותה שהריבית מחויבת מידי חודש. ריבית מתואמת על בסיס חצי שנתי: משמעותה שהריבית מחויבת מידי חצי שנה.
ולבסוף הפתעה: הריבית המתואמת על בסיס שנתי – ניחשת נכון סרג’יו!
זו כמובן הריבית הנומינלית.

 

ריבית מתואמת לעומת ריבית נומינלית

ברור שריבית מתואמת, גבוהה מהריבית נומינלית שעל בסיסה היא חושבה. כמו כן, ככל שפרק הזמן שבגינו מחויבת הריבית קצר יותר, הריבית המתואמת גבוהה יותר.

לדוגמא: כשהריבית הנומינלית היא 12%:
הריבית המתואמת על בסיס רבעוני היא 12.55%
הריבית המתואמת על בסיס חודשי היא 12.68%
הריבית המתואמת על בסיס יומי היא 12.74%.

 

ריבית אפקטיבית (=הריבית האמיתית)

הריבית האפקטיבית משקפת את המחיר המלא על ההלוואה כשהוא מבוטא כאחוז מהקרן.
זהו למעשה המחיר האמיתי של העיסקה ולכן החשוב והמעניין אותנו ביותר.
הריבית האפקטיבית לוקחת בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בהלוואה:
 1. הריבית המתואמת הרלוונטית.
 2. כל ההוצאות הנוספות הקשורות בהלוואה, יכולות להופיע בשני אופנים:
 3. הוצאות המבוטאות כאחוז מהקרן, למשל: (המספרים אינם מייצגים) 1.5% מסכום ההלוואה, עמלת הקצאת אשראי. דמי ביול בסך 0.4% (ארבעה פרומיל) מסכום העיסקה.
 4. עמלות בסכומים קבועים:
 • דמי פתיחת תיק: 100 ש”ח
 • ביטוחים: בסך 300 ש”ח
 • תשלום רבעוני על מסגרת אשראי בסך 6 ש”ח.
גם המועד בו אנו נדרשים לשלם את העמלות וחיובי הריבית משפיע על חישוב הריבית האפקטיבית.
ככל שהמועד הוא מוקדם יותר – כגון חיוב עמלות מראש, או תשלומי ריבית בתחילת חודש או רבעון במקום בסופם – הריבית האפקטיבית גדלה.
שכן, ככל שהכסף נמצא בידינו פחות זמן, אנו מפיקים ממנו רווח קטן יותר.

 

בין ריבית מתואמת לאפקטיבית

כאמור הריבית האפקטיבית היא האמיתית ביותר, ואותה עלינו לדעת. אך גובהה תלוי בתנאים הספציפיים של ההלוואה שכן בכל עיסקה יכולות להיות אינסוף וריאציות של סוגי חיובים, גובהם ומועדי פרעונם. כיוון שכך, אי אפשר להציג טבלאות של ריבית אפקטיבית כנגזרת של נומינלית.

לכן נציין לשם פישוט הדברים, שאם העלויות הנוספות, הקשורות בהלוואה, נמוכות מאוד ביחס לסכום ההלוואה, או לא קיימות בכלל (גם זה יכול לקרות), אזי הריבית המתואמת היא גם האפקטיבית.

דוגמא נפוצה לכך היא הפקדה בפיקדון כלשהו (פק”מ למשל) בו אנחנו מתפקדים כמלווים והבנק כלווה. לצערנו, אין באפשרותנו לחייב את הבנק בסוגי עמלות כמו “דמי הקצאה לשימוש בכסף של משה” או “עמלת תודה שהפקדתם בסניפנו” ולכן הריבית האפקטיבית שתחושב כאן זהה למתואמת, אותה יציג בפנינו הפקיד בעת ההפקדה – אם רק נדרוש זאת ממנו, וכמובן שכך נעשה.

 

חשוב לזכור – על פי חוק, נותן ההלוואה מחויב לדווח לנו מהו גובה הריבית המתואמת הגלומה בעיסקה, אבל לא על גובה הריבית האפקטיבית! את החישוב הזה עלינו לבצע בעצמנו.

error_message4

להיות חכם על חזקים

תוכן עניינים