אחד מהדו”חות הנכללים בדו”ח הכספי. המאזן מפרט את מצבה הכספי של החברה בנקודת זמן מסוימת, זאת באמצעות פירוט וסיכום היתרה בשלושה סעיפים מרכזיים: נכסים, התחייבויות, והון עצמי.