מקובל למיין את הכרטיסים ל-5 קבוצות עיקריות:

  1. כרטיסי הוצאות.
  2. כרטיסי מכירות.
  3. כרטיסי רכוש (= כרטיסי נכסים).
  4. כרטיסי חוב (= כרטיסי התחייבויות).
  5. כרטיסי הון. לקבוצה זו נתייחס בהמשך הפרק.

מרבית הקוראים יבינו לעומק את המשמעות של כרטיסי רכוש וכרטיסי חוב רק בסוף הפרק.

1

2

3

4

כרטיסי הוצאות

כרטיסי מכירות

כרטיסי רכוש

כרטיסי חוב

קניית עצים

קניית דבק

הוצאות חשמל

שכר עבודה

הוצאות פרסום

הוצאות ציוד משרדי

מכירת שולחנות

מכירת כסאות

 

רכוש קבוע

מכונת הדבקה

מכונת ניסור

מחשב

רכוש שוטף

רהיטי מרכז (לקוח)

רהיטי דוד (לקוח)

חשבון עו”ש בבל”ל

פיקדון ני”ע בנה”פ

חוב לזמן ארוך

הלוואה מבל”ל

הלוואה מבנה”פ

 

חוב לזמן קצר

עצי אפריקה (ספק)

מרכז הדבק (ספק)

אפיוני הכרטיסים על פי הקבוצות

לפני שנמשיך, ברצוננו להעיר כי לשם הנוחות, בכרטיסים שייכללו בדוגמאות בהמשך, נפרט את הסכומים בעמודות 2, 3 ו-4, ורק תמצית מעמודה 1 (פרטים).