כאשר חברה רוכשת את המניות של עצמה הן נקראות מניות אוצר.

עפ״י כללי החשבונאות, הסכום שבו החברה רכשה את המניות נגרע מההון העצמי שלה.