tamag_banner
money_quiz_overlay

נספח ב’ – כתיבת שבר עשרוני בכיתוב מקוצר

ניתן לכתוב שבר עשרוני בקיצור, באמצעות שימוש באיבר שהוא עשר בחזקת מספר שלילי כלשהו.
כדוגמת 10-3 או 10-6
ל- 10 בחזקה שלילית נקרא איבר הקיצור.

 

חישוב החזקה של איבר הקיצור. נתייחס לשבר 0.003265

  1. מציבים נקודה מימין לספרה הראשונה שאינה 0 ומוחקים את האפסים (0.003.265).
  2. מספר האפסים שמחקנו היא החזקה השלילית באיבר 10-3.

הצגת השבר בקיצור

הקיצור: מוצג כמכפלה של המספר שהתקבל לאחר מחיקת האפסים באיבר הקיצור.
דהיינו: 3.265*10-3.

דוגמאות לכתיבה מקוצרת
0.1 = 10-1*1
0.01 = 10-2*1
0.003 = 10-3*3
0.00000005 = 10-8*5

מעבר מכיתוב מקוצר למלא (לדוגמה 3.265*10-3 )

  1. מוסיפים לפני הספרה הראשונה אפסים כמספר החזקה באיבר הקיצור.
  2. מעבירים את הנקודה מימין ל- 0 האחרון ומוחקים את איבר הקיצור 0.003265*10-3

ההסבר המתמטי

המעבר מכיתוב מלא לקיצור (מ- 0.003265)

  1. בפעולת הקיצור אנו מכפילים את השבר בו זמנית ב-10-3*10-3(=1).
  2. ההכפלה ב-10-3 גורמת לשינוי מ- 0.003265 ל- 0.003.265 (= 10-3*0.003265 ).
    והתוצאה הסופית: 10-3*3.265

המעבר מכיתוב מקוצר למלא. לדוגמה מ– 10-3 * 2156

בפעולת המעבר לכיתוב מלא אנו גם מכפילים את השבר בו זמנית ב- (10-3 * 10-3).
שלב 1:   (10-3*10-3)*[ 10-3*2156]שלב סופי: 0.002156

error_message4

סטטיסטיקה למתקדמים

תוכן עניינים