fbpx

המס המוטל על ישראלים המשקיעים בארה”ב

IRS 1040 Tax Form Being Filled Out

בעקבות הרפורמה במס שהונהגה בישראל ב-2003, ישתנו החל מ-2007 שיעורי המס החלים על ישראלים המשקיעים בחו”ל.

בטבלה 39 מפורטים שיעורי המס החלים עד 2007, ואחריה.

טבלה #39: שיעורי המס לישראלים על אפיקי ההשקעה השונים

אפיק ההשקעה שיעורי המס עד סוף 2006שיעורי המס החל מ- 2007
1מניות זרות
דיבידנד: 3591
רווח הון: 35%
דיבידנד: 2596
רווח הון: 15%
2אג״ח זרותרווח הון: 3596
ריבית: 3596
רווח הון:1591
ריבית: 1596
3יחידות השתתפות בקרן
אנמנות זרה
3696359%
4ניירות ערך נגזרים35%15%
5ריבית על פיקדון בבנק בחו״ל15%15%

השוואת שיעורי המס בחו”ל ובישראל

למעשה, החל מ-2007 ישתווה שיעור המס על השקעות בחו”ל לשיעור המס על השקעות בארץ.

מס חריג

על אפיקי השקעה בחו”ל שאינם נסחרים בבורסה או בשוק מוסדר, עלול לחול מס בשיעור חריג. בחלק מהמקרים יחול מס בשיעור 25% במקום 15%, ולעיתים המס עלול להגיע עד כדי 50%.

 ניכוי במקור

במקרים מסויימים מנוכה (ע”י מס הכנסה האמריקאי) מס במקור על הרווח מהשקעות בארה”ב. המקרים והנסיבות, בהם חל ניכוי במקור, משתנים ממשקיע למשקיע ויש לבדוק כל מקרה לגופו עם יועץ מס.

error_message4

שוק ההון האמריקאי

תוכן עניינים