ההשלכות של תע”ל על העלות השולית

כאשר שיעור הגידול בתפוקה עולה יותר משיעור הגידול בעלות הסל,

היחס `(delTC)/(delX)` הולך וקטן (המכנה גדל יותר מהמונה), כלומר, העלות השולית הולכת וקטנה.

נמחיש זאת בדוגמא מספרית.

דוגמא 1

פונקציית הייצור היא:  ` x_(L,K) = ((L)/(10))^(1)*((K)/(10))^(1)`

 1. במועד א' (לפני השינוי בהרכב הסל) תמונת המצב בפירמה הייתה כדלקמן:
  הרכב הסל:
   `([L,K],[100,100])`

  מחירי השוק: ` 10 = PL` ש”ח, ` 10 = PK ` ש”ח 

  עלות הסל: 2,000 ש”ח (מכפלת הרכב הסל במחירים)

  התפוקה: 100 יח'

 2. בכל אחד מ- 4 המועדים הבאים הרכב הסל גדל ב-10% (וכך גם עלות הסל) והתפוקה גדלה ב-21%. במחירי השוק לא חל שינוי.

מועד ב' (`L = 110, K = 110` ) תמונת מצב (מספרים מעוגלים)

סה”כ

תוספת

עלות הסל

2,200 ש”ח

200 ש”ח

התפוקה

121 יח'

21 יח'

עלות שולית

9.5 ש”ח

מועד ג' (`L = 121, K = 121` ) תמונת מצב

סה”כ

תוספת

עלות הסל

2,420 ש”ח

220 ש”ח

התפוקה

146.4 יח'

25.4 יח'

עלות שולית

8.7 ש”ח

מועד ד'(`L = 133.1, K = 133.1` )  תמונת מצב

סה”כ

תוספת

עלות הסל

2,662 ש”ח

242  ש”ח

התפוקה

177.2 יח'

30.8 יח'

עלות שולית

7.9 ש”ח

מועד ה'(`L = 146.41, K = 146.41` )  תמונת מצב

סה”כ

תוספת

עלות הסל

2,928.20 ש”ח

266.2  ש”ח

התפוקה

214.4 יח'

37.2 יח'

עלות שולית

7.2 ש”ח

מסקנה 

כאשר התשואה לגודל עולה, העלות השולית יורדת.

מבחן קצר בכלכלה

שאלות לתרגול הפרק

error_message4

מאמרים נוספים

תורת היצרן ב’

Table of Contents
X