השוואת התוצאות בין ריבית תעריפית לריבית מתואמת

הריבית המתואמת נוקבת בריבית שאנו משלמים בפועל עבור ההלוואה.

הריבית המתואמת תמיד יותר גבוהה מהריבית התעריפית שעל פיה היא חושבה.

דוגמאות:

אברהם, בנימין ומשה הם בני דודים. כל אחד מהם קיבל הלוואה לשנה, בסך 10,000 ש”ח, שהריבית התעריפית בגינה היא 12%. כל אחת מההלוואות היא במתכונת שונה.

אברהם קיבל הלוואה במתכונת של ריבית תעריפית.

בנימין קיבל הלוואה במתכונת של ריבית מתואמת על בסיס רבעוני.
(דהיינו: הריבית מתווספת לקרן כל רבע שנה).

משה קיבל הלוואה במתכונת של ריבית מתואמת על בסיס חודשי.
(דהיינו: הריבית מתווספת לקרן כל חודש).

הסכומים שיהיה עליהם להחזיר לבנק בתום השנה יהיו כדלקמן:

אברהם:  1,120  ש”ח. (קרן 100 ש”ח + ריבית 120 ש”ח).
ריבית בסך 120 ש”ח מהווה 12% על קרן שסכומה 1,000 ש”ח.

בנימין:  1,125  ש”ח. (קרן 1000 ש”ח + ריבית 125.5 ש”ח).
ריבית בסך 125.5 ש”ח מהווה 12.55% על קרן שסכומה 1,000 ש”ח.

משה:  1,127 ש”ח. (קרן 1000 ש”ח+ ריבית 127 ש”ח).
ריבית בסך 127 ש”ח מהווה 12.7% על קרן שסכומה 1,000 ש”ח.

ככל שהריבית המתואמת מחושבת על בסיס תקופה קצרה יותר, סכום הריבית הולך וגדל. כמובן שריבית מתואמת שחושבה על בסיס שנתי, היא בעצם ריבית תעריפית.

הם קיבל הלוואה במתכונת של ריבית תעריפית.

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים