שימוש בערך נוכחי לדירוג הכדאיות של השקעה בפרוייקטים

נעזר בדוגמאות

בדוגמאות הבאות אתה יושב בעמדת החשב ונדרש לקבל החלטות השקעה כספית בפרוייקטים שונים.
כל ההחלטות שתקבל יותנו בהנחה שכספי ההשקעה יגויסו בהלוואה בנקאית נושאת ריבית של 10%.

במרבית המקרים הסכום שאתה יכול לגייס בבנק למטרות השקעה הוא מוגבל, ומנגד מוצעים לך מספר פרוייקטים. עליך להחליט באיזה פרוייקט לבחור.

לפני שנציג את הדוגמאות, נקדים ונציין שטכניקת ההחלטה היא פשוטה: נשקיע רק בפרוייקט שהערך הנוכחי של זרם התקבולים המופק ממנו יהיה גדול מהסכום הנדרש להשקעה בפרוייקט.

כאשר כספנו מוגבל נבחר את הפרוייקטים שרווחיותם יותר גדולה.
המשמעות של רווחיות גדולה יותר, תפורט בדוגמאות.

דוגמא 1
מוצעים לך 3 פרוייקטים, המפורטים בטבלה 2.3.
כל פרוייקט הוא באר נפט שתפיק נפט רק מספר מוגבל של שנים כפי שמוצג בטבלה.
ההשקעה הנדרשת בכל אחד מהפרוייקטים היא 1 מיליון ש”ח.
באיזה מהפרוייקטים תשקיע, בהנחה שאתה יכול לגייס רק 1 מיליון ש”ח. 

טבלה #2.3

 

 

 

פרוייקט 1

פרוייקט 2

פרוייקט 3

1

 

1

2

3

4

2

 

סכום ההשקעה

1.0  מ' ש”ח

1.0  מ' ש”ח

1.0  מ' ש”ח

3

תקבולים

סוף שנה 1

0.3   “

0.4   “

0.5   “

4

 

סוף שנה 2

0.4   “

0.4   “

0.4   “

5

 

סוף שנה 3

0.3   “

0.3   “

0.1   “

6

 

סוף שנה 4

0.3   “

0.3   “

 נגמר הנפט

7

 

סוף שנה 5

0.1   “

 נגמר הנפט

 —

8

 

סוף שנה 6

 נגמר הנפט

 —

 —

9

ערך נוכחי של זרם התקבולים

1.10  מ' ש”ח

1.12  מ' ש”ח

0.86  מ' ש”ח

10

רווחיות הפרוייקט
(שורה 9 פחות שורה 2)

0.10 ”    ”

0.12 ”   “

 0.14  ” “

       (הפסד)

הבחירה: פרוייקט מספר 2.

ההסבר: אתה יכול להסב לבנק את זרם התקבולים של פרוייקט מס' 2 ולקבל בו במקום  במזומן 1.12 מיליון ש”ח ובכך לממש רווח של 0.12 מיליון ש”ח (השקעת בפרוייקט 1.0 מיליון ש”ח וקיבלת מהבנק 1.12 מיליון ש”ח).

 

דוגמא 2
בפניך עומדות שתי הצעות השקעה: (מוצגות בטבלה B) שמתוכן אתה יכול לבחור רק אחת.
מקור המימון הוא הלוואה בנקאית בריבית של 15%. באיזה מההצעות תבחר? 

הצעת השקעה מס' 1

מציעים לך לרכוש תמורת 600,000 ש”ח, מכונה חדשה שתגדיל את הרווח השנתי בעוד 300,000 ש”ח לשנה, במשך 3 שנים.

הנח כי:

 1. הרווח מתקבל בסוף כל שנה.
 2. המכונה מתבלה לחלוטין בסוף השנה השלישית.
 3. ריבית ההיוון – 15%.

 הצעת השקעה מס 2

מציעים לך לרכוש תמורת 1,200,000 ש”ח מבנה תעשיה המושכר לחברת “המרהט” ומניב
כל שנה רווח נקי של 200,000 ש”ח. 

הנח כי:

 1. הרווח מתקבל בסוף כל שנה.
 2. בתום 25 שנה, המבנה עובר ללא תמורה לבעלות “המרהט”.
 3. ריבית ההיוון – 15%.

 

טבלה B מרכזת את הנתונים הדרושים לקבלת ההחלטה בכל אחת מההצעות.

הנתונים הם :
 1. סכום ההשקעה.
 2. הערך הנוכחי של זרם התקבולים.(הסכום חושב על ידנו).
 3. % הרווח על ההשקעה. 

טבלה #2.4

 

 

הצעה מס' 1

הצעה מס' 2

1

סכום ההשקעה

600,000  ש”ח

1,200,000  ש”ח

2

ע.נ. של זרם התקבולים

(את הסכום אנו חישבנו עבורך)

684,968   “

1,292,830   “

3

% הרווח על ההשקעה

 (שורה 2 חלקי שורה 1)

14%

7.7%

והמסקנה: שתי ההצעות רווחיות, אך הצעה מס' 1 רווחית יותר. המשמעות של רווחית יותר היא בכך, שבגין כל 1 ש”ח של השקעה אתה מרוויח בהצעה מס' 1 14%, בעוד שבהצעה מספר 2 אתה מרוויח רק 7.7%.

הערה : בשלב זה אנו שמים דגש על הבנת שיקולי הבחירה בין ההצעות (מהי ההצעה המועדפת עליך) , ולא על דרך החישוב של הערך הנוכחי.

שיעור הריבית המקובל בבדיקת הצעות השקעה

נהוג להבחין בין שני מצבים:

 1. מקור כספי ההשקעה הוא הלוואה מבנקים.
 2. מקור כספי ההשקעה, הוא כסף שבבעלותנו (הון עצמי).

כאשר המקור הוא הלוואה בנקאית מקובל להשתמש בשיעור הריבית הבנקאית על הלוואות לשם חישובי הערך הנוכחי. כאשר המקור הוא הון עצמי נהוג להשתמש בשיעור התשואה שנקבל אם נשקיע את הכסף באפיק בטוח. (כגון: תוכניות חיסכון או אגרת חוב ממשלתית).

עד כמה תוכן זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4

תורת המימון למתחילים

תוכן עניינים