בתנאים מסויימים כאשר מחיר מניית המימוש עולה ביותר משיעור כלשהו, מחיר כתב האופציה עולה ביותר, עד כדי פי 2,
פי 3 ואף יותר משיעור עליית מחיר המניה.
אך בקניית כתבי אופציה יש גם סיכון. כאשר מחיר מניית המימוש יורד ב-% X, מחיר כתב האופציה יורד
בשיעור גדול יותר משיעור ירידת מחירי המניה, ובמקרים לא מעטים אף מאבד כתב האופציה את כל ערכו.

דוגמא להמחשה

נציג את ההשפעה של שינויים במחיר המניה, על מחיר כתבי האופציות, באמצעות דוגמא המתייחסת למניה וכתב אופציה מס' 4 של חברת אגיס.
שנתוניהם כדלקמן:

  • מחיר המניה 22.30 ש”ח
  • מחיר כתב אופציה 2.61 ש”ח

דוגמא לעליית מחיר כתב האופציה

שמחיר המניה במועד ב' יעלה פי 3 מ-22.30 ש”ח ל- 66.90 ש”ח.

התוצאה במקרה זה תהיה, שמחיר האופציה יקפוץ מ-2.61 ש”ח ל- 24.42 ש”ח, פי 9.4.
הסיבה לכך היא, שבמחיר נמוך מ-24.52 ש”ח אף אחד לא ימכור את כתב האופציה שלו, שכן הוא יכול
להוסיף 42.48 ש”ח (מחיר המימוש) ולקבל מניה ששוויה 66.90 ש”ח.
בדוגמא זו הנחנו שלא תהיה עליה במדד ובעקבותיה עלייה במחיר המימוש.

דוגמא לירידת מחיר האופציה

ניח שמחיר המניה במועד ב' ירד לחצי מ-22.30 ש”ח ל-11.15 ש”ח.
. התוצאה במקרה זה תהיה שמחיר כתב האופציה ירד מ- 2.61 ש”ח ל-0
אף אחד לא יהיה מוכן לשלם אגורה עבור אופציה שמעניקה לו את ה-“זכות” לקבל תמורת תשלום של 42.48 ש”ח (מחיר המימוש) מניה ששוויה 11.15 ש”ח.
שים לב שבמקרה זה גם אם מחיר המניה יישאר על 22.30 ש”ח, יירד מחיר האופציה ל-0
הערה: מחיר כתב האופציה אינו יורד בפועל ל-0 , אלא למחיר סימלי של אגורה או אגורות בודדות.