רקע כללי

המונח גמישות העקומה בא לאפיין את שיפוע העקומה. ככל שהעקומה אופקית יותר (שטוחה), היא יותר גמישה. מנגד כשהשיפוע הופך להיות תלול (אנכי) אזי מעבר לרמת תלילות כלשהי (שתוסבר בהמשך), אנו מתחילים לכנות את העקומה, עקומה קשיחה. ככל שהעקומה יותר תלולה היא יותר קשיחה.

 • כאשר העקומה אופקית לחלוטין היא מכונה: עקומה גמישה לחלוטין.
 • כאשר העקומה אנכית לחלוטין היא מכונה: עקומה קשיחה לחלוטין.

בתרשים 5.14 מוצגות 5 עקומות ביקוש ובתרשים 5.15 מוצגות 5 עקומות היצע.

 • עקומת הביקוש D1 יותר גמישה מעקומת הביקוש D2 ובוודאי יותר מעקומות הביקוש D3 ו- D4.
 • עקומת ההיצע S1 יותר גמישה מעקומת ההיצע S2 ובוודאי יותר מעקומות ההיצע S3 ו- S4.

דרגת הגמישות

עקומת הביקוש

בתרשים 5.16 מוצגות 3 עקומות ביקוש לנעליים של 3 מדינות שונות:

 • עקומת ביקוש D1 שייכת למדינה א'.
 • עקומת ביקוש D2 שייכת למדינה ב'.
 • עקומת ביקוש D3 שייכת למדינה ג'.

עקומות הביקוש לנעליים ב- 3 מדינות - תרשים 5.16

לצורך ההסבר הנחנו שהנקודה A משותפת לכל העקומות.

בנקודה A המחיר עומד על 100 ש”ח והכמות המבוקשת בכל אחת מהמדינות היא 80 יחידות.

נעקוב אחר השינויים בכמות המבוקשת בכל אחת מהמדינות כאשר המחיר יורד ב-10% ל- 90 ש”ח.

במדינה א' הנקודה A1 נותנת ביטוי למצב החדש.
דהיינו: כאשר המחיר יורד ב- 10% ל- 90 ש”ח הכמות המבוקשת גדלה מ- 80 ל- 110. דהיינו, גידול של 37.5%.
או במילים אחרות, על כל 1% של ירידה במחיר, הכמות המבוקשת גדלה ב-3.75%.

במדינה ב' הנקודה A2 נותנת ביטוי למצב החדש.
דהיינו: כאשר המחיר יורד ב- 10% ל- 90 ש”ח הכמות המבוקשת גדלה מ- 80 ל- 88 שהוא גידול של 10%.
או במילים אחרות, על כל 1% ירידה במחיר, הכמות המבוקשת גדלה ב-1%.

במדינה ג' הנקודה A3 נותנת ביטוי למצב החדש.
דהיינו: כאשר המחיר יורד ב- 10% ל- 90 ש”ח הכמות המבוקשת גדלה מ- 80 ל- 84 שהוא גידול של 5%.
או במילים אחרות, על כל 1% ירידה במחיר, הכמות המבוקשת גדלה ב-0.5%.

ריכוז השינויים ב-3 עקומות הביקוש לנעליים

 • עקומה D1 – שינוי של 1% במחיר, הביא לשינוי של 3.75% בכמות המבוקשת.
 • עקומה D2 – שינוי של 1% במחיר, הביא לשינוי של 1% בכמות המבוקשת.
 • עקומה D3 – שינוי של 1% במחיר, הביא לשינוי של 0.5% בכמות המבוקשת.

מיון העקומות ל-3 קבוצות בהתאם לשיפוע

 1. כאשר שינוי של 1% במחיר מביאה לשינוי של יותר מ- 1% בכמות המבוקשת כדוגמת עקומה D1 – אנו אומרים שהעקומה גמישה.
  או באופן כללי: כאשר % השינוי בכמות המבוקשת גדול מ-% השינוי במחיר – העקומה גמישה.
 2. כאשר שינוי של 1% במחיר מביאה לשינוי קטן מ- 1% בכמות המבוקשת כדוגמת עקומה D3 אנו אומרים שהעקומה קשיחה.
  או באופן כללי: כאשר % השינוי בכמות המבוקשת קטן מ-% השינוי במחיר – העקומה קשיחה.
 3. כאשר שינוי של 1% במחיר מביאה לשינוי של 1% בכמות המבוקשת כדוגמת עקומה D2 אנו אומרים שהגמישות היא יחידתית.
  או באופן כללי: כאשר % השינוי בכמות המבוקשת שווה ל-% השינוי במחיר – העקומה יחידתית.

 מקצה שיפורים לדיוק

גמישות נקודתית:
כאשר אנו בוחנים גמישות של עקומה יש להתייחס לנקודה מסוימת על העקומה, שכן הגמישות משתנה מנקודה לנקודה. במילים אחרות, גמישות הביקוש לאותו מצרך שונה במחירים שונים. למונח גמישות מבלי שהוא מתייחס לנקודה ספציפית כלשהי, אין משמעות.

אין להתרשם משיפוע העקומה בלבד, על רמת הגמישות:
אמנם פתחנו והכרזנו שגמישות העקומה באה לאפיין את שיפוע העקומה, אך זו הייתה הכרזה שנועדה לעזור בהבנת הנושא על חשבון הדיוק.
כדי להמחיש לכם שאותו שיפוע יכול להניב תוצאות שונות לגבי הגמישות נעזר בתרשים 5.17 שבו מותוות 2 עקומות ביקוש מקבילות (בעלות אותו שיפוע) D1 ו-D2.
נחשב את הגמישות של עקומה D1 בנקודה A1 (מחיר 100 ש”ח, כמות 2) ואת הגמישות של  עקומה D2 בנקודה A2 (מחיר 100 ש”ח, כמות 5).
בכל אחת מהעקומות נוזיל את המחיר מ- 100 ש”ח ל- 90 ש”ח (10%-). כתוצאה מכך הכמות המבוקשת בכל אחת מהעקומות גדלה כדלקמן:
 • עקומה D1 : מ- 2 ל- 2.2 (10%+). הנקודה B1 מייצגת את המצב החדש.
 • עקומה D2 : מ- 5 ל- 5.2 (4%+). הנקודה B2 מייצגת את המצב החדש.

חישוב הגמישויות בכל אחת מהעקומות:

עקומה D1   `0.1=(+10%)/(-10%)`    (גמישות יחידתית)

עקומה D2   `0.4=(+4%)/(-10%)`    (גמישות קשיחה)

והמסקנה:

למרות שהשיפוע של שתי העקומות זהה, הגמישות בשתי נקודות מקבילות (A1 ו- A2) אינה זהה.

תרשים 5.17

השיפוע כן קובע (במצבים מסוימים):

כאשר שתי עקומות חותכות אחת את השנייה בנקודה כלשהי כדוגמת העקומות בתרשים 5.18 שבו עקומות D1 ו- D2 חותכות אחת את השנייה בנקודה A, אזי אפשר להגיד שבנקודה A הגמישות של עקומה D1 יותר גדולה מזו של עקומה D2, שכן אם המחיר ירד ב- 1% אזי בעקומה D2, הכמות המבוקשת תגדל ב- a% (למשל 3%), ואילו בעקומה D1 הכמות המבוקשת תגדל ביותר מ- 3%. לפיכך עקומה D1 יותר גמישה.

תרשים 5.18

שימוש במילה ‘שינוי' במקום במילה ירידה או גידול

כדי להמחיש לכם את המשמעות של גמישות, פתחנו בדוגמא שבה בחנו את השפעת הירידה במחיר של מוצר על הגידול בכמות המבוקשת.

אך למען הדיוק צריך להדגיש שהגמישות בוחנת את השינוי בכמות המבוקשת כתוצאה משינוי במחיר, ללא אבחנה אם המחיר עלה או ירד ואם הכמות המבוקשת גדלה או קטנה.

ההגדרה המדויקת לפיכך היא:

גמישות  

הקשר בין הגמישות לפדיון

בתרשים 5.19 מוצגות עקומות הביקוש וההיצע למכנסיים במדינה א' (D ו-S0). מחיר שיווי המשקל הוא בנקודה A שבה מחיר המכנסיים הוא 100 ש”ח והכמות הנמכרת היא 50 זוגות לשנה.

סה”כ הצרכנים מוציאים במשך השנה על קניית מכנסיים 5,000 ש”ח (100 ש”ח * 50 זוגות).

זהו גם סכום הכסף שעובר לידי היצרנים (בהנחה שאין פער תיווך בין הצרכן ליצרן).

לסכום הכסף שמגיע לידי היצרנים קוראים פדיון או ליתר דיוק הפדיון ממכירת מכנסיים. הפדיון שלהם בנקודה A הוא 5,000 ש”ח.

אם לאחר 3 חודשים מסיבה כלשהי, עקומת ההיצע S0 תזוז למטה ותיהפך ל- S1, אזי סך הפדיון יגדל מ- 5,000 ש”ח ל- 5,600 ש”ח (80 ש”ח * 70 זוגות).

תרשים 5.19  

הגדרה נוספת לגמישות עקומת הביקוש בנקודה כלשהי

 • אם בעקבות ירידה במחיר, הפדיון במחיר החדש (נקודה B) גדל לעומת הפדיון במחיר הקודם (נקודה A), אזי אנו אומרים שבנקודה A עקומת הביקוש גמישה (גמישות גדולה מ-1).
 • אילו הפדיון היה קטן כתוצאה מירידה במחיר, אזי היינו אומרים שבנקודה A עקומת הביקוש קשיחה (גמישות קטנה מ-1).
 • אילו הפדיון לא היה משתנה כתוצאה מירידה במחיר, היינו אומרים שבנקודה A גמישות עקומת הביקוש יחידתית (גמישות שווה ל-1).