הועלתה הצעה לצמצם את הגבייה של מס ההכנסה. הנח שההצעה התקבלה (אין שינוי בהוצאות הממשלה).
הנח שהמשק נמצא במצב מוצא בשיווי – משקל באבטלה.
הסבר והצג, בעזרת המודל הקיינסיאני, את השפעת הצמצום בגבייה של מס הכנסה על המשק. ציין מהי ההשפעה על גודל התוצר, על היקף התעסוקה ועל רמת המחירים במשק.
 
תשובה:
במצב המוצא המשק נמצא באבטלה ולכן התוצר הקיים במשק` (Y_0)` קטן מהתוצר המקסימלי האפשרי במצב בו כל גורמי הייצור במשק מועסקים `(Y_F)` (תרשים 15).
תזכורת: בשיווי משקל, התוצר במשק `(Y)` שווה לסכום הביקושים` (E)` : 
`Y=E =C+G+I+X-M`
(`Y`` =` תמ”ג, `C` `=` צריכה פרטית, `G` `=` צריכה ציבורית, `I` `=` השקעות, `X` `=` יצוא, `M` `=` יבוא)
כאשר מחליטים לצמצם את גביית מס ההכנסה מבלי לשנות את הוצאות הממשלה, העניין יגרום לגידול בהכנסה הפנויה של התושבים במדינה. גידול בהכנסה הפנויה גורר אחריו גידול בצריכה הפרטית.
עקב כך יגדל הביקוש המצרפי ויגדל גם התוצר במשק (אם `C`  גדל אזי גם `Y` יגדל). היקף התעסוקה במשק יגדל גם כן, מאחר וכאשר מייצרים יותר – צריך יותר עובדים.
יתכנו בסך הכל 3 מצבים:
 1. יתכן והביקוש המצרפי יגדל בדיוק עד ל – `E_1` , כך שהתוצר במשק יהיה  `Y_F`  (המשק יהיה בתעסוקה מלאה).
  תרשים 15

                                                  

 2. יתכן והביקוש המצרפי יגדל עד ל – `E_2`  (תרשים 16) , כך שהתוצר יגדל אומנם, אך עדיין יהיה פחות מהתוצר המקסימלי. (התוצר יגדל ל –`Y_2`  שהינו קטן יותר מ – `Y_F` ). 
  במצב זה רמת התעסוקה במשק תגדל אך עדיין תהיה אבטלה במשק.
  תרשים 16
  ביקוש מצרפי - תרשים 16
 3. יתכן והביקוש המצרפי יגדל מעבר לתוצר המקסימלי האפשרי, כלומר יגדל ל –`E_3`  (המתאים לתוצר `Y_3` ). מצב כזה לא יתכן בשיווי משקל ולכן המחירים יעלו והביקוש המצרפי ירד חזרה  ל –`E_1` כך שהוא ישתווה לתוצר המקסימלי האפשרי. בשיווי המשקל התוצר יהיה `Y_F` ולא תהיה אבטלה.
  תרשים 17
  ביקוש מצרפי - תרשים 17