מיטב לימוד עצמי

About מיטב לימוד עצמי

הספרים נכתבו ונערכו ע"י שלמה סימנובסקי, מהמייסדים והבעלים של בית ההשקעות מיטב. רבים מהספרים הפכו לרבי-מכר. לשלמה סימנובסקי, 25 שנות ניסיון בכתיבה למתחילים שבמהלכה הוא פיתח יכולת הסבר ייחודית. הספרים כתובים בשפה פשוטה ומובנת בליווי שפע דוגמאות,איורים והמחשות. לאחרונה הספרים למתחילים תורגמו ל-5 שפות ונמכרים באמצעות כל המפיצים המקוונים המובילים בעולם Amazon, Amazon Kindle, Apple iBooks, Barnes & nobles ועוד. שלמה סימנובסקי גם כתב וערך את סידרת ספרי השנה של הבורסה. 15 ספרים. וכן את סידרת קפטן קו"ק - המדריך האישי לקרנות נאמנות וקופות גמל. 3 ספרים. מטרת האתר היא לאפשר לכל אחד לרכוש השכלה פיננסית בהתאם לצרכיו ושאיפותיו.

כיצד ניטור עובדים יכול לשנות באופן משמעותי את יעילות העסקית

2023-12-31T11:53:11+03:00
כיצד ניטור עובדים יכול לשנות באופן משמעותי את יעילות העסקית2023-12-31T11:53:11+03:00

מה זה Print-On-Demand, מה ההבדל מדרופשיפינג ואיך כל זה קשור לשופיפיי?

2023-12-31T11:58:37+03:00
מה זה Print-On-Demand, מה ההבדל מדרופשיפינג ואיך כל זה קשור לשופיפיי?2023-12-31T11:58:37+03:00