בישראל קיים אי שוויון גדול בשכרם של השכירים. טבלה 21 נותנת ביטוי לאי השוויון.

הסבר לטבלה

 1. הכנסה ברוטו – הכנסה לפני תשלום מס.
 2. הכנסה פנויה – הכנסה לאחר תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי ותשלומים לעיריות (=ארנונה)
 3. עשירונים – כל אוכלוסיית השכירים מחולקת ל-10 קבוצות שוות (בכל קבוצה 10% מהשכירים). כל קבוצה נקראת עשירון.
  עשירון ראשון – בקבוצה זו נכללים בעלי השכר הנמוך ביותר.
  עשירון עשירי – בקבוצה זו נכללים בעלי השכר הגבוה ביותר.
  ככל שעולים בסולם העשירונים, גדל שכרם של הנכללים בו.
 4. שורה ראשונה. בשורה זו מוצג השכר הממוצע של העשירון הראשון (“העני”).
  בשנת 2002 הסתכם שכרו ברוטו ב-1,549 (טור 2) ושכרו נטו ב-1,358 (טור 4). (לחודש!)
 5. שורה אחרונה. בשורה זו מוצג השכר הממוצע של העשירון העשירי (“העשיר”).
  ב-2002 הסתכם שכרו ברוטו ב-36,988 ₪ ושכרו נטו ב-23,778 ₪.
 6. טורים 3 ו-5. בטורים אלו מוצג פי כמה גדול שכרו הממוצע של כל שכיר בעשירון כלשהו משכרו הממוצע של שכיר בעשירון הראשון. לדוגמא, משכורת הברוטו של השכירים בעשירון ה-10 גדולה פי 24 מזו של השכירים בעשירון ה-1 ומשכורת הנטו גדולה פי 18.
  משכורת הברוטו של השכירים בעשירון ה-5 גדולה פי 5 מזו של השכירים בעשירון ה-1 וכך גם משכורת הנטו שלהם.  

טבלה #21: הכנסה חודשית ממוצעת של משקי הבית לפי עשירונים 
שנת 2002 בשקלים

 

הכנסה ברוטו

הכנסה פנויה

עשירונים

סה“כ

היחס לעומת

סה“כ

היחס לעומת

 

 

עשירון ראשון (מעוגל)

 

עשירון ראשו(מעוגל)

1

2

3

4

5

עשירון ראשון (התחתון)

1,549

1

1,358

1

עשירון שני

3,141

2

2,925

2

עשירון שלישי

4,387

3

4,048

3

עשירון רביעי

5,818

4

5,217

4

עשירון חמישי

7,357

5

6,468

5

עשירון שישי

9,178

6

7,863

6

עשירון שביעי

11,467

7

9,475

7

עשירון שמיני

14,563

9

11,585

9

עשירון תשיעי

19,411

13

14,610

11

עשירון עשירי (העליון)

36,988

24

23,778

18