מדדים המתקבלים מתוך חלוקה בין שני ערכים הלקוחים מתוך הדו”חות הכספיים של החברה. מטרתם של היחסים הפיננסיים היא לנתח את מצבה הכספי ואת ביצועיה של החברה בתקופה מסוימת. בין היחסים הפיננסיים נמנים: יחס שוטף, יחס מהיר, תשואה על הנכסים, ועוד. יחסים אלה ואחרים מפורטים בפרק 3 בספר.