ההאטה הכלכלית גרמה לירידה בהכנסות הממשלה ממיסים, ובעקבותיה להגדלת החוב הלאומי הפנימי.
  1. מהו חוב לאומי פנימי?
  2. הצג בעזרת סכימה מלאה של תקציב הממשלה, את ההשפעה של ירידת ההכנסות ממיסים על הגדלת החוב הלאומי הפנימי.
 
תשובה:
סעיף א':
ה”חוב הלאומי הפנימי” הוא נתון המסכם את חוב המדינה לציבור בשקלים (כלל החובות שהמדינה לוותה מהציבור ועדיין לא פרעה). עיקר החוב נוצר באמצעות הנפקת איגרות חוב לציבור וחלק מהחוב נוצר בעקבות הלוואות שהמדינה קיבלה ישירות מהבנקים ומקרנות הפנסיה.
 
סעיף ב'
כאשר הכנסות הממשלה ממיסים קטנות ומאידך הוצאות הממשלה נשארות ללא שינוי, אזי הממשלה צריכה למצוא מקורות כספיים חלופיים (במקום המיסים) שיממנו את ההוצאות.
במצב זה הממשלה יכולה למשל להגדיל את ההלוואות המקומיות שהיא לווה.
הגדלת ההלוואות המקומיות תגרום להגדלת החוב הלאומי הפנימי.
 
נניח למשל שבמצב המוצא כְּלָל החוב הפנימי של המדינה עמד על 100 מיליון ₪ ובשנה מסוימת המיסים ירדו ב – 10 מיליון ₪.
בכדי לממן את הוצאותיה, הממשלה מחליטה להגדיל את כמות ההלוואות המקומיות שהיא לוקחת ב – 10 מיליון ₪ ולכן גם החוב הפנימי של המדינה גדל ב – 10 מיליון ₪.
 
דוגמא לתקציב הממשלה במיליוני ₪ (השינויים מסומנים בחיצים):

סה”כ הכנסות

סה”כ הוצאות (פירוט לפי יעוד ההוצאה)

מיסים – סה”כ

 

165.7  `larr` 155.7

תקציב רגיל :

 

פירוט המיסים:

 

 

צריכה אזרחית

89.0

מיסים ישירים – סה”כ

89.1

 `larr`   79.1

צריכה בטחונית

46.5

מיסים עקיפים – סה”כ

76.6

 

תשלומי העברה ותמיכות

32.4

 

 

 

תשלומי ריבית

30.4

הכנסות אחרות

 

22.4

 

 

מענקים מחו”ל

 

11.8

תקציב פיתוח :

 

הלוואות מחו”ל

 

9.3

פירעון חובות

51.1

הלוואות מקומיות

 

60.8   `larr`     70.8

השקעות ופיתוח

20.6

סה”כ

 

270.0  `larr`   270.0

סה”כ

270.0

 
שים לב: מאחר וכמות ההלוואות שהמדינה לקחה, זהה לירידה בכמות המיסים אזי כלל צד ההכנסות נותר ללא שינוי (270 מיליון ₪).