בהסכם שנחתם בין ההסתדרות לבין המעסיקים הוחלט ששיעור תוספת היוקר יהיה מעתה 10% בלבד משיעור עליית המדד.
  1. הסבר מהי תוספת יוקר.
  2. כיצד ישפיע ביצוע החלטה זו על שכרו הנומינלי של העובד ועל שכרו הריאלי?
נמק את תשובתך.
תשובה:
 
סעיף א': 
תוספת יוקר הינה תוספת של אחוז מסויים לשכר, המשולמת על ידי המעסיקים לכלל השכירים במשק בעקבות עליית המדד. בדרך כלל שיעור תוספת היוקר הינו קטן משיעור עליית המדד
(כפי שמוצג בשאלה).
 
סעיף ב':
השכר הנומינלי של העובד הוא השכר בשקלים שהעובד מקבל.
בעקבות תשלום תוספת היוקר – השכר הנומינלי עולה.
השכר הריאלי של העובד הינו השכר שמקבל העובד במונחים קבועים – כלומר השכר הנומינלי של העובד בניכוי עליית המדד. אם שיעור תוספת היוקר קטן יותר משיעור עליית המדד (כפי שמוצג בשאלה) הרי שהשכר הריאלי של העובד ירד.
 
דוגמא:
במצב המוצא שכרו של העובד הוא 7,000 ₪ (זהו סכום הכסף שהעובד מקבל).
במהלך תקופה מסוימת המדד עלה ב – 10% ולכן מוסיפים לשכרו של העובד אחוז אחד של תוספת יוקר לשכרו ( 10% תוספת יוקר מתוך 10% עליית המדד = 1% ) כלומר 70 ₪.
 
לכן:
שכרו הנומינלי של העובד יהיה כעת 7,070 ₪ – כלומר שכרו הנומינלי של העובד עלה.
שכרו הריאלי של העובד יורד כי השכר הנומינלי שלו עלה בשיעור של 1% בעוד שהמדד עלה בשיעור גבוה יותר (10%).
 
בהשוואה למצב המוצא ניתן לומר כי שכרו הריאלי של העובד יהיה כעת כ – 6,427 ש”ח (לפי: `6427=7070/1.1` ), לעומת 7,000 ₪ לפני עליית המדד, כלומר שכרו הריאלי ירד.