פירמה החליטה לגייס כסף באמצעות הנפקת מניות לצורך קניית מבנה חדש.
הצג סכימה מלאה של מאזן הפירמה. הדגם את השינויים במאזן שהצגת.
 
תשובה:
מאזן של פירמה הינו דו”ח המציג תמונת מצב של נכסי הפירמה מצד אחד והתחייבויותיה מצד שני, כפי שהם קיימים ביום האחרון של השנה.
המאזן מוצג בשתי עמודות: בעמודה הימנית מפורטים כל הנכסים ובעמודה השמאלית מפורטות כל ההתחייבויות. בעמודה השמאלית כלולה גם שורה הנקראת בשם: “הון עצמי”.
כאשר הפירמה מגייסת כסף לצורך קניית מבנה חדש באמצעות הנפקת מניות, מתרחשים השינויים הנ”ל:
  • בצד ההתחייבויות: הנפקת המניות מתבטאת בגידול בהון העצמי של החברה.
  • בצד הנכסים: קניית המבנה החדש מתבטאת בגידול בסעיף “בניינים” שבנכסים הקבועים.
להלן דוגמא למאזן של חברה אשר קונה בניינים באמצעות הנפקת מניות בסכום של 500,000 ₪:
 
מאזן חברת “הנכס” ליום 31.12.04 (הנתונים באלפי ₪) – השינויים מסומנים בחיצים:

נכסים

התחייבויות

נכסים שוטפים: 

התחייבויות שוטפות:

מזומנים

100

הלוואה מבנק

5,000

אשראי ללקוחות

200

ספקים

1,000

מלאי 

300

סה”כ:

600

סה”כ:

6,000

נכסים קבועים:

התחייבויות קבועות:

בניינים

5,000 `larr` 5,500

אגרות חוב

500

ציוד

400

קרקעות

1,500

סה”כ:

 6,900 `larr`   7,400

הון עצמי:

1,000  `larr` 1,500

סה”כ נכסים:

7,500  `larr`   8,000 

7,500 >> 8,000             

 
שים לב: צד הנכסים שווה תמיד לצד ההתחייבויות.