הממשלה החליטה להעלות את הקצבאות לנכים.
הסבר והצג, בעזרת סכימה מלאה של תקציב הממשלה, את ההשפעה של העלאת הקצבאות לנכים על הגירעון בתקציב הממשלה.
 
תשובה:
קצבאות הנכים הינם חלק מהוצאות הממשלה בסעיף “תשלומי העברה ותמיכות” אשר בתקציב הרגיל.
לכן, כאשר הממשלה מחליטה להעלות את קצבאות הנכים, אזי היא מגדילה את ההוצאות שבתקציב הרגיל וכתוצאה מכך יגדל הגירעון בסך תקציב הממשלה.
תזכורת:
הגירעון בתקציב הממשלה (סך התקציב) = סך הוצאות הממשלה פחות הכנסות הממשלה (בהכנסות אנו לא כוללים את ההלוואות).
 
בכדי לממן ולכסות על הגידול בגירעון, הממשלה תיאלץ להגדיל את המיסים או לקחת הלוואות מהארץ או מחו”ל.
בטבלה שלהלן מפורטת דוגמא ובה סכימה מלאה של תקציב הממשלה.
 
ניתן לראות כי:
במצב המוצא הגירעון = הוצאות פחות הכנסות (לא כולל הלוואות):  70.1 = 196.9- 267
 
אם נגדיל את הקצבאות ב-10 מיליארד ₪, הגירעון יגדל ב – 10 מיליארד ₪.
בכדי לכסות את הגידול בגירעון נניח כי הממשלה החליטה להגדיל את כמות ההלוואות המקומיות ב-10 מיליארד ₪ (השינויים בתקציב הממשלה מסומנים בחיצים).
 
דוגמא לסכימת התקציב הממשלתי (במיליארדי ₪):

סה”כ הכנסות

סה”כ הוצאות (פירוט לפי יעוד ההוצאה)

מיסים – סה”כ

 

165.7

תקציב רגיל :

 

פירוט המיסים:

 

 

צריכה אזרחית

89.0

מיסים ישירים – סה”כ

 

 

צריכה בטחונית

46.5

מיסים עקיפים – סה”כ

89.1

 

תשלומי העברה ותמיכות

32.4  `larr` 42.4

 

76.6

 

תשלומי ריבית

30.4

הכנסות אחרות

 

22.4

 

 

מענקים מחו”ל

 

11.8

תקציב פיתוח :

 

הלוואות מחו”ל

 

9.3

פירעון חובות

51.1

הלוואות מקומיות

 

60.8    `larr`  70.8

השקעות ופיתוח

20.6

סה”כ

 

270.0   `larr`   280.0

סה”כ

270.0   `larr`   280.0