הנח שהממשלה החליטה לבטל את מחיר המינימום לתפוחי-אדמה, והנח כי הממשלה נהגה לשמור על מחיר זה באמצעות רכישת עודפים.
הצג בעזרת עקומות ביקוש והיצע, את שוק תפוחי – האדמה לפני ביטול מחיר המינימום ולאחר ביטולו.
מה השינוי שיחול בפדיון היצרנים?
 
תשובה:
לפני ביטול מחיר המינימום:
  1. עקומת הביקוש לתפוחי אדמה היא `D_0` ועקומת ההיצע היא `S_0` (תרשים 11). מחיר המינימום `(P_M)` שנקבע על ידי הממשלה הוא מעל למחיר שנקבע בנקודת המפגש שבין הביקוש וההיצע, ולכן: במחיר `P_M` היצרנים ירצו למכור כמות של `X_0`  תפוחי אדמה (זו הכמות המתאימה למחיר `P_M`  על גבי עקומת ההיצע של היצרנים).
    פדיון היצרנים הוא המכפלה של המחיר בכמות אותה הם מוכרים ולכן הפדיון הוא: `(X_0)*(P_M)` .               
  2. הכמות אותה קונים הצרכנים הינה `X_1` (זו הכמות המתאימה למחיר` P_M ` על עקומת הביקוש).
  3. הממשלה רוכשת את העודפים   `X_1 – X_0` .
 
תרשים 11:
שוק תפוחי האדמה לפני ביטול מחיר המינימום
 
לאחר ביטול מחיר המינימום: (תרשים 12)
המחיר בו ימכרו תפוחי האדמה ייקבע על פי המפגש שבין הביקוש להיצע, ולכן המחיר יהיה *`P` .
הכמות אותה ימכרו היצרנים במחיר זה היא *`X` וזו גם הכמות אותה ירכשו הצרכנים.
לכן, פדיון הצרכנים יהיה (*`X`)`*` (*`P` )
ניתן להבחין כי פדיון היצרנים כעת ירד (הן בגלל ירידת המחיר והן בגלל ירידת הכמות הנמכרת).
 
תרשים 12:
שוק תפוחי האדמה לאחר ביטול מחיר המינימום
שוק תפוחי האדמה לאחר ביטול מחיר המינימום