ישראל מייצרת מוצרי היי – טק הן לשוק המקומי והן לייצוא.

הצג והסבר, בעזרת עקומות ביקוש והיצע, את שוק מוצרי ההיי – טק.

ציין את:

 • סך כל הכמות המשווקת לשוק המקומי.
 • סך כל הכמות המשווקת לייצוא.
 • הפדיון של יצרני ההיי – טק מהשוק המקומי.
 • הפדיון של יצרני ההיי – טק מהיצוא.

 

תשובה:

שווי המשקל בשוק מוצרי ההיי – טק נקבע ע”י הגורמים הבאים (תרשים 17):

 1. ההיצע של יצרני ההיי – טק הישראלים `(S)` .
 2. הביקוש של השוק המקומי למוצרי היי – טק  `(D)` .
 3. הביקוש למוצרי היי – טק בעולם (*`D`). ביקוש זה הינו גמיש לחלוטין במחיר *`P` , כלומר ניתן לייצא מוצרי היי – טק רק במחיר *`P` , שהוא המחיר העולמי והקבוע של מוצרי ההיי – טק.

 

תרשים 17:

שוק מוצרי ההייטק

במצב בו היצרנים יכולים למכור לשוק המקומי או ליצוא, הם יעדיפו למכור לשוק המקומי, כל עוד המחיר שהם יקבלו יהיה גבוה יותר מהמחיר בו הם יכולים לייצא את מוצרי ההיי – טק (*`P` ).

כאשר המחיר שהיצרנים יקבלו מהשוק המקומי שווה למחיר שהם יקבלו עבור היצוא, הם יהיו אדישים בין מכירה לשוק המקומי לבין יצוא.

כאשר מחיר היצוא (*`P` ) גבוה יותר מהמחיר בשוק המקומי היצרנים יעדיפו לייצא.

כלומר, היצרנים מעדיפים בכל פעם לבחור בין המכירה לשוק המקומי לבין היצוא על פי המחיר הגבוה יותר.                                                                                                                

במצב זה סך הביקוש ה”אמיתי” העומד בפני היצרנים הוא העקומה המקווקוות `D` .

שווי המשקל בשוק יקבע על פי החיתוך שבין עקומת ההיצע `(S)`

לבין עקומת הביקוש המקווקוות  `D` .  

 

ע”פ התרשים ניתן לראות כי שיווי המשקל יקבע בנקודה 1 במחיר *`P` (זה יהיה המחיר שהיצרנים יקבלו הן עבור כל יחידה שהם מייצאים והן עבור כל יחידה שהם מוכרים בשוק המקומי).

בשיווי המשקל קיים:

 1. סך כל הכמות המיוצרת ע”י יצרני ההיי – טק היא: `X_1` .
 2. סך כל הכמות המשווקת בשוק המקומי היא: `X_0` .
 3. סך כל הכמות המשווקת ליצוא היא: `X_1 – X_0` .
 4. סך הפדיון של יצרני ההיי – טק מהשוק המקומי הוא: `)` *`(X_0)*(P` .
 5. סך הפדיון של יצרני ההיי – טק מהיצוא הוא: `)` *`(X_1-X_0)*(P`
הערה: מאחר ונתון בשאלה, שישראל מייצרת מוצרי היי – טק הן לשוק המקומי והן ליצוא, אנו מבינים בהכרח כי המחיר העולמי של מוצרי ההיטק (*P) הינו גבוה יותר מאשר המחיר בנקודת החיתוך בין עקומת הביקוש המקומי (D) לבין עקומת ההיצע המקומי (S), אחרת – לא היה יצוא, מאחר והיצרנים היו מעדיפים למכור את כל תוצרתם לשוק המקומי ולקבל עבורו מחיר גבוה יותר מ – (*P)