כדי לעודד את תעשיית היין בישראל, הוצע לקבוע מחיר מינימום לענבי יין.
מהו מחיר מינימום? הצג והסבר, בעזרת עקומות ביקוש והיצע של שוק ענבי היין, דרך אחת להבטחת מחיר מינימום לענבי יין.

תשובה:

מחיר מינימום הינו “מחיר רצפה” שמתחתיו מחירו של מוצר (או שירות) אינו יכול לרדת. מקובל לקבוע מחירי מינימום למוצרים חקלאיים על מנת לשמור על רווחיות לחקלאים. מחיר המינימום נקבע בדרך כלל על ידי הממשלה, והממשלה יכולה להבטיח את קיומו של מחיר המינימום ע”י מספר דרכים.

נניח כי במצב המוצא עקומת הביקוש היא `D_0` , עקומת ההיצע היא `S_0` והמחיר שנקבע בשוק הוא` P_0 ` (אשר נקבע על פי נקודת החיתוך שבין עקומת הביקוש לעקומת ההיצע – נקודה 0) (תרשים 36).

נניח שמחיר המינימום שהממשלה רוצה שיהיה בשוק הענבים הוא *`P` . (גבוה מ – `P_0` )

הממשלה יכולה לגרום לכך שהמחיר שישרור בשוק יעלה ויהיה מחיר המינימום על ידי מתן סובסידיה לצרכן על כל קנייה של אשכול ענבי יין.

הסובסידיה גורמת למעשה לעליית הביקוש של הצרכנים מאחר והם יודעים כעת שחלק מהתשלום שהם ישלמו עבור המוצר ימומן ע”י הסובסידיה שתעניק להם הממשלה. הסובסידיה שתינתן תהיה בגודל כזה, שיעלה את עקומת הביקוש של הצרכנים ל – `D_1` , כך שעקומת הביקוש תחתוך את עקומת ההיצע בדיוק במחיר  *`P` .

תרשים 36:

שוק ענבי היין

 

הערה:  באופן דומה, אפשר לתת סובסידיה ליצרנים של הענבים.

במקרה הזה, עקומת ההיצע היא זו שתזוז (כלפי  מעלה) עד שתחתוך את עקומת הביקוש `D_0` בדיוק במחיר *`P` .