פירמה בתחום ההיי – טק החליטה לקצץ בשכר העובדים, אף על פי שהיקף המכירות שלה לא הצטמצם.

הצג דו”ח רווח והפסד של הפירמה לפני השינוי ואחריו.

כיצד ישפיע שינוי זה על מצב הפירמה?

  

תשובה:

דו”ח רווח והפסד מציג באופן מפורט את ההכנסות וההוצאות שהיו לפירמה במהלך תקופה מסוימת (בד”כ שנה אחת). בשורה התחתונה של הדו”ח מוצג הרווח הנקי של הפירמה.

להלן דוגמא לדו”ח רווח והפסד
(באלפי ₪)

הכנסות

1,500

עלות המכירות

(1,000)

רווח גולמי (שורת ביניים)

500

הוצאות הנהלה וכלליות

(100)

הוצאות מכירה ושיווק

(150)

רווח תפעולי (שורת ביניים)

250

הוצאות מימון

(50)

רווח לפני מס (שורת ביניים)

200

מס (40%)

(80)

רווח נקי

120

שים לב: המספרים בסוגריים מציינים כי מדובר בהוצאות, אותן יש להפחית. השורות המודגשות (רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח לפני מס) מציינות כי מדובר בסיכומי ביניים של דו”ח רווח והפסד, בשורה התחתונה, מוצג הנתון הסופי והמסכם שהינו: רווח נקי.

 

בחברה תעשייתית (חברה הרוכשת חומרי גלם ומקצה עובדים לפיתוח וייצור מוצריה השונים) שכר העובדים נכלל בסעיף: “עלות המכירות”. מאחר ואנו עוסקים בחברת היי – טק – נתייחס אליה כאל חברה תעשייתית.

אם הפירמה תקצץ בשכר העובדים, בעוד שהיקף המכירות שלה ויתר הסעיפים (כולל גודל המס) נותרים ללא שינוי, אזי עלות המכירות של החברה תקטן באותו הגודל בו צומצם סך שכר העובדים, ולכן יגדלו גם שורות הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח לפני מס והרווח הנקי של הפירמה. הגידול בשורות אלו יהיה בסכום זהה לקיטון שחל בעלות המכירות.

נניח למשל כי שכרם של כל העובדים יחד קוצץ ב – 200 אלף ₪. דו”ח רווח והפסד ייראה באופן הבא:

 דו”ח רווח והפסד לאחר קיטון בסך של 200 אלף ₪  בשכר העובדים
(באלפי ש”ח)

הכנסות

1,500

עלות המכירות

(800) `->`

רווח גולמי (שורת ביניים)

700

הוצאות הנהלה וכלליות

(100)

הוצאות מכירה ושיווק

(150)

רווח תפעולי (שורת ביניים)

450

הוצאות מימון

(50)

רווח לפני מס (שורת ביניים)

400

מס  (40%)

(160)`->`

רווח נקי

240

 

הערה: אם נניח כי המס הוא בשיעור קבוע מהרווח לפני מס (למשל: 40% בדוגמא שלנו), הרי שהמס שישולם אחרי הקיצוץ בשכר העובדים יהיה גבוה יותר ויסתכם ב- 160 אלף ₪ (40% מ-400), והרווח הנקי יהיה 240 אלף ₪ (עדיין גבוה ממצב המוצא, אך נמוך מזה שהוצג לעיל בדו”ח הרווח וההפסד שלאחר הקיצוץ בשכר).