כמעט כל תרשים בכלכלה מהווה מודל כלכלי שבאמצעותו ובעזרתו אנו מנסים להסביר ולנתח התפתחויות כלכליות שונות.
למשל, כיצד שווקים שונים מגיעים לנקודת שיווי משקל.
המודל מאפשר לנו גם לצפות כיצד שינויים שחלים בשוק משפיעים על נקודת שיווי המשקל. למשל, כיצד הטלת מס משפיעה על מחיר שיווי המשקל בשוק.
ההתייחסות _____ למודל כלכלי היא די לא במקום, אך מצאנו לנכון להדגיש שהתרשימים בפרק זה הם חלק ממודל כלכלי שפותח על ידי הכלכלן מיינרד קיינס וקרוי על שמו.
המודל מוצג כאן בצורתו הפשטנית והראשונית. בהמשך נשלב בו עוד 2 אלמנטים: מס וסחר בינ”ל.
באמצעות מודל קיינס אנו מנסים להבין מתי התפוקה במשק נמצאת בשווי משקל עם ההוצאה המצרפית (הביקוש) וכיצד תרחישים שונים גורמים לשינויים בנקודת שווי המשקל.

 

גורמים המשפיעים על תזוזת נקודת שווי המשקל כלפי מעלה

1. גידול ב- E0                                                                  

תרשים 601

כל גידול בהוצאה המצרפית הראשונית (E0) יגרום לתזוזה כלפי מעלה של עקומת ההוצאות המצרפית (E). כתוצאה מכך תתקבל נקודת שווי משקל חדשה יותר גבוהה.

בתרשים 601 מוצגות 2 נקודות של שווי משקל. במועד א' ההוצאה המצרפית הראשונית היא `E_(0_A` , עקומת ההוצצאות המצרפיות היא E ושיווי המשקל מתקבל בנקודה a. במועד ב' ההוצאה המצרפית הראשונית עולה ל- `E_(0_B`. עקומת ההוצאות המצרפיות היא E1 ונקודת שיווי המשקל עולה ל- b.

 

הגורמים המשפיעים על הגידול ב- E0

הגידול מ- `E_(0_A`  ל- `E_(0_B` יכול לנבוע מכל אחד ממרכיבי ההוצאה המצרפית: C, I ו- G. או שילוב שלהם.

  

הרקע לעליה ב-C0   ו-I0

גידול ב-C0  ו-I0  נרשם בדר”כ במצבים הבאים:

  1. ציפייה לגידול בהכנסות של משקי הבית ו/או הפירמות.
  2. עלייה בביטחון הכלכלי של משקי הבית ו/או הפירמות.
  3. ירידה בשיעור הריבית.

 

הרקע לגידול ב-G0

החלטה על גידול ב-G0 יכולה להתקבל גם בעתות שפל וגם בעתות גאות תלוי במבנה והרכב השלטון. בעתות שפל מדינות רבות רוצות לספק תעסוקה ולפיכך מגדילות את תקציבן לצורך כך. בעתות גאות ההכנסות ממיסים גדלות ומאפשרות להגדיל את תקציב ההוצאות למימוש פרויקטים שונים.

 

2. גידול ב- c ( הנטיה השולית לצרוך)                                   

תרשים 602

גידול ב- c ( הנטיה השולית לצרוך)

גידול ב- c גורם לעליה בשיפוע של עקומת ההוצאות המצרפיות ומתקבלת נקודת שיווי משקל חדשה יותר גבוהה.
בתרשים 602, במועד א' עקומת ההוצאות המצרפיות E מבוססת על c.
במועד ב' עקומת ההוצאות המצרפיות E1 מבוססת על c1 הגדול מ- c.
נקודת שיווי המשקל b המתקבלת במועד ב' גבוהה מזו של מועד א' (נקודה a).

 

הגורמים המשפיעים על הגידול ב- c

  1. עלייה בביטחון הכלכלי של משקי הבית.
  2. ציפייה לגידול בהכנסות.

 

גורמים המשפיעים על ירידה של נקודת שיווי המשקל

כל אותם גורמים שהגידול בהם הביא לעלייה של נקודת שיווי המשקל, יכולים להביא לירידה בנקודת שיווי המשקל אם תירשם בהם נסיגה.

  1. נסיגה ב- E0 בעקבות נסיגה באחד ממרכיביו.
  2. נסיגה ב- c.

נסיגה בדר”כ נרשמת כאשר חלה הרעה בביטחון הצרכנים ו/או צפי לירידה בהכנסות.