לתרשים המציג את עקומות הביקוש וההצע המצרפות בשילוב מודל קיינס מקובל לקרוא מודל AD-AS.
מודל AD-AS (בשילוב מודל קיינס) הוא מודל רב עוצמה.
המודל מאפשר לצפות כיצד “מהלכי שינוי” , שמיד נסביר מה הם, משפיעים על המשתנים החשובים במאקרו כלכלה.

מהלכי שינוי
מהלכי שינוי
 הם מהלכים שגורמים לשינויים במשתנה או משתנים כלשהם (כגון: שינוי בהיצע הכסף ו/או הפחתת מסים). ובעקבות זאת מופר מצב של שיווי משקל בשוק או שווקים כלשהם.

מהלכי שינוי יכולים להיות מתוכננים ולא מתוכננים.
מהלכי השינוי המתכוננים הם בדר”כ ביוזמת הממשלה.
מהלכי השינוי הלא מתוכננים נובעים בדר”כ משינויים בהתנהגות הצרכנים.

מהלכי שינוי ביוזמת הממשלה

מהלכי השינוי ביוזמת הממשלה מתבצעים בעיקר במסגרת מדיניות פיסקלית ו/או מדיניות מוניטרית.

1. במסגרת מדיניות פיסקלית. שינויים בהיקף התקציב ו/או בהיקף גביית המסים.
2. במסגרת מדיניות מוניטרית. שנויים בהיצע הכסף ו/או בשערי הריביות.

מהלכי שינוי שלא ביוזמת הממשלה

מהלכי השינוי השכיחים הם:
שינויים בדריכה, כתוצאה משינוי בבטחון הצרכנים ו/או שינויים ברמת ההכנסה.
שינויים בהשקעות , כתוצאה משינוי בבטחון היצרנים ו/או בביקושים מחו”ל.

תגובות שרשרת בעקבות מהלכי השינוי
כל מהלך שינוי מפר מצב של שיווי משקל ומניע בעקבותיו מספר סבבים של תגובות (בדר”כ —–)
אנו מניחים שהסבבים מתרחשים אחד אחרי השני וכן שכל סבב הוא מעין ריאקציה לסבב שקדם לו , ובמגמה הפוכה, כך שהוא אמור למתן את עוצמת השינויים בסבב הקודם.

אבחנה בין מועדים שונים של הסבבים
לצורך ההסברים בהמשך נבחין בין מספר מועדים:
מועד א'- מתייחס למצב של שיווי המשקל שקיים בשוק המועד שקדם למהלך השנתי.
מועד ב'- מתייחס למצב של שיווי המשקל שקיים בשוק לאחר סבב התגובות הראשון.
מועד ג'- מתייחס למצב של שיווי המשקל שקיים בשוק לאחר סבב התגובות השני.
מועד ד' ואילך- מתייחס למצב שיווי המשקל שקיים בשוק לאחר סבב התגובות השלישי ואילך.

שימוש המודל

  1. מודל AD-AS מציג את מצב שיווי המשקל שקיים בשוק במועד א' והמועדים שאחריו.
  2. בנוסף המודל מסביר באמצעות מודל קיינס ותרשימים נלווים את שרשרת התגובות שמקורן במהלך השינוי וסופן בשיווי המשקל החדש שמתקבל במועדים ב' או ג' או ד'.

הצגת שרשרת התגובות באמצעות סימולים

מקרא

i – שיעור הריבית.
I – השקעות.
Y – הכנסות =תמ”ג.
NEx – יצוא נטו.
G – צריכה ממשלתית.
C -צריכה פרטית.
T – מיסים.
Ms – היצע הכסף.
MD – הביקוש לכסף.
P – רמת המחירים.

  1. כל המשתנים הכלכליים שאליהם נתייחס מפורטים ומסומלים במקרא .לדוגמה: i – שיעור הריבית.
  2. כאשר חל שינוי במשתנה אנו מוסיפים לצידו חץ בכיוון השינוי ומקיים את המשתנה, החץ במסגרת.לדוגמה: `[uarri]` (הריבית עולה), `[darri]`  (הריבית יורדת), `[i=]`(הריבית ללא שינוי).
  3. מהלך השינוי– מהלך השינוי שמפר את מצב שיווי המשקל במועד א' מוקף במסגרת כפולה.לדוגמה `[uarri]`. מהלך השינוי בדוגמה הוא: עליה בשיעור הריבית.
  4. רצף התגובות בין המשתנים מסומל ב-`[larr]` ביניהם.לדוגמה: `[darrY]larr[darrI]larr[uarri]` .
  5. הסברים משלימים.

 

התייחסות לנקודות האיזון במועדים השונים
בכל מועד מתקבלת נקודת שיווי משקל חדשה במודל AD-AS (תרשים 1).
שרשרת התגובות בכל סיבוב מסתיימת בתזוזה של עקומת הביקוש ו/או ההיצע מתקבלת נקודת שיווי משקל חדשה.
במודל אנו מציגים בתרשים 1 עקומת הצע לזמן קצר וההסבר, כאשר האיזון ששרר במועד א' מופר, המשק מחפש נקודת שיווי משקל חדשה לזמן ארוך,אך עד שזו תמצא הכל זמני וחולף.

תרשים 1

סימול נקודות שיווי המשקל במועדים השונים
כאמור, בכל מועד מתקבלת נקודת שיווי משקל חדשה במודל AD-AS.
הסימול במועד א' – את תמונת המצב שיחס ל Y, P נציג באמצעות הסימול P0,Y0. הסימול נוקב בתפוקה ורמת המחירים שקיימים במועד א'.
הסימול מועד ב' – בעקבות הפרת האיזון שהתקיים במועד א', ושרשרת התגובות שהוא הניע בסבב 1, במודל AD-AS נקודת שיווי משקל חדשה במועד ב', שנתוני Y ו-P בה שונים מאלו שבמועד א'.
סימול נקודת שיווי המשקל במועד ב' מתייחס לכיוון השינויים שחלו ב-Y ו-P לעומת המועד הקודם.

הסימול יכול להיות לדוגמה:
 `[uarrP,darrY]` או `[darrP,uarrY]`. אם חל שינוי ב- AD. 
וכן :                              
`[darrP,uarrY]` או `[uarrP,darrY]` אם חל שינוי ב-AS.

סימול מועד ג' ואילך הסימולים יתייחסו תמיד לכיוון השינוי ביחס למועד שלפניו:
`[uarrP,darrY]` או `[darrP,uarrY]`.

כל סבב של תגובות מסתיים בסימול שמייצג את תמונת המצב במועד שאליו הסבב הוביל.

התפצלות שרשרת התגובות
ברוב המקרים שרשרת התגובות בכל סבב מתפצלת ל- 2-3 ראשיים ושבה ומתאחדת במועד הקרוב.

תרשימים נלווים
את רצף התגובות שנובע ממהלך השינוי נלווה בסט בן 7 תרשימים (ממוספרים 1-7) המוצג להלן.
לצורך הפשטות הצגנו עקומות ליניאריות.

התייחסות לתרשימים
בתחתית המסגרת של כל משתנה, מתווסף מספר התרשים שמסביר את כיוון השינוי. לדוגמה: `uarr_4i`
במקביל בתרשים בעצמו, על כל חץ מצויין מספור הסבב באותיות רומיות I או II. ראה כדוגמה תרשים 1 .

תוספת מספור לסימולי העקומות
תוספת 0 (כגון D0 או E0 ) מסמל את העקומות במועד א'.
תוספת 1 (כגון D1 או E) מסמל את העקומות בסבב I.
תוספת 2 (כגון D2 או E2 ) מסמל את העקומות בסבב II.