פירמה היא שם כולל לכל המסגרות העיסקיות כגון: חברות, שותפויות, עצמאיים, בנקים וכד'.
אחת לשנה כל פירמה עורכת דו”ח כספי.

הדו”ח כולל שני מרכיבים עיקריים:

 1. מאזן
 2. דו”ח רווח והפסד
כל אחד מהמרכיבים כולל שני חלקים ושורה תחתונה, כפי שמוצג בטבלה 7.4.
השורה התחתונה היא ההפרש בין חלק א' וחלק ב'.

טבלה #7.4: מרכיבי המאזן ודו”ח רווח והפסד

 

מאזן

דו”ח רווח והפסד

חלק א'

סה”כ נכסים

סה”כ הכנסות

חלק ב'

סה”כ התחייבויות

סה”כ הוצאות

שורה תחתונה

(סה”כ נכסים) פחות (סה”כ התחייבויות)

(סה”כ הכנסות) פחות (סה”כ הוצאות)

המאזן

המאזן מציג תמונת מצב של נכסי הפירמה מצד אחר והתחייבויותיה מצד שני, כפי שהם קיימים ביום האחרון של השנה. המאזן מוצג בשתי עמודות, כפי שניתן לראות בטבלה 7.5.

בעמודה הימנית מפורטים כל הנכסים של הפירמה ובעמודה השמאלית מפורטות כל ההתחייבויות. בעמודה השמאלית כלולה גם השורה התחתונה תחת השמות הבאים:

 1. אם ההפרש חיובי – “הון עצמי”
 2. אם ההפרש שלילי – “גירעון”

תוספת השורה התחתונה לעמודה השמאלית גורמת לכך שסה”כ העמודה הימנית משתווה לסה”כ העמודה השמאלית, ומכאן גם נגזר השם “מאזן” (דהיינו: קיים איזון בין שתי העמודות).

טבלה #7.5: מאזן חברת “המרהט” ליום 31.12.14, הנתונים בש”ח
נכסים התחייבויות
בניינים 100 הלוואה מבנק 250
ציוד 200 ספקים 100
אשראי לקוחות 100 סה”כ התחייבויות 350
מלאי 100
מזומנים 50 הון עצמי  200
סה”כ 550 סה”כ 550

תמצית המאזן

כאשר אנו לא מפרטים את סעיפי הנכסים וההתחייבויות, או מפרטים רק באופן חלקי, אנו מכנים את המאזן בשם “תמצית מאזן”, כפי שמוצג בטבלה 7.6.

טבלה #7.6: תמצית מאזן חברת “המרהט” ליום 31.12.14, הנתונים בש”ח
נכסים התחייבויות
נכסים 550 התחייבויות 350
  הון עצמי  200
סה”כ 550 סה”כ 550
 

כדי למנוע בלבול במהלך ההסבר לעיל, כותרת העמודה השמאלית הייתה “התחייבויות”, אך שמה המלא צריך להיות “התחייבויות + הון עצמי”, כדלהלן:

נכסים

התחייבויות + הון עצמי

 

 

דו”ח רווח והפסד

דו”ח רווח והפסד מוצג בטור אחד כדוגמת טבלה 7.7.

טבלה #7.7: דו”ח רווח והפסד של חברת “המרהט” לשנת 2001, הנתונים בש”ח

הכנסות

1,500

עלות המכר

1,000

            רווח גולמי (שורת ביניים)

500

הוצאות הנהלה וכלליות

100

הוצאות מכירה ושיווק

150

            רווח תפעולי (שורת ביניים)

250

הוצאות מימון

50

            רווח לפני מס (שורת ביניים)

200

מס

80

            רווח נקי

120

הדו”ח מתייחס לפעילות הפירמה במהלך שנה אחת. הדו”ח מציג תחילה את כל ההכנסות שהיו לפירמה במהלך השנה ואח”כ את כל הוצאותיה במשך השנה. השורה התחתונה היא הרווח הנקי.

השורה הראשונה נוקבת בסה”כ הכנסות הפירמה במהלך השנה.

בשורות שלאחר מכן, מוצגים סעיפי ההוצאות השנתיות, ממוינים עפ”י אופיים.

סעיפי ההוצאות המקובלים הם:

 1. עלות המכר, כולל:
  חומרי גלם
  שכר עבודה לפועלי ייצור
  פחת (בלאי של מכונות, ציוד, מבנים)
 2. הוצאות הנהלה וכלליות
 3. הוצאות מכירה ושיווק
 4. הוצאות מימון (ריבית)
 5. מיסים

שורות ההוצאות אינן מוצגות ברצף. כמעט לאחר כל שורת הוצאות מוצגת שורת ביניים שנוקבת בהפרש שבין סה”כ ההכנסות לבין סה”כ ההוצאות עד וכולל שורת ההוצאות שמעליה. לכל שורת ביניים יש שם קצר המתחיל במילה “רווח”, לדוגמא: רווח תפעולי, רווח גולמי וכד'.

השורה התחתונה נקראת רווח נקי. לפעמים, לצערנו, נקוב בה סכום שלילי, ואז גם שמה משתנה ל- הפסד נקי.