אם קנית אופציה ושילמת פרמיה שסכומה גדול יותר מהערך הפנימי של האופציה, ההפרש נקרא “ערך הזמן”.

ערך הזמן הינו למעשה ההפרש בין סכום הפרמיה ששילמת לבין הערך הפנימי של האופציה.

 

תרשים 10 מציג את ערך הזמן של אופציית call “יוני 80 C ב” ואופציית put “יוני 100 P ב” ביום א'1 כלשהו.

נתייחס לדוגמא בתרשים 10:

אופציית call

אם קנית אופציית call “יוני K80$ C ב”‘ בשעה שמחירי הבתים באותו מועד עמדו על K100$ ושילמת פרמיה של K35$, סכום הפרמיה כולל:
ערך פנימי –  K20$
ערך זמן –  K15$
למעשה ניתן לחלק כל פרמיה לשני המרכיבים הנ”ל: 1) ערך פנימי. 2) ערך זמן.

 

אופציית put

אם קנית אופציית put “יוני K100 P ב”‘ בשעה שמחירי הבתים בשוק באותו מועד עמדו על K70$ ושילמת פרמיה של K40$, סכום הפרמיה כולל:
ערך פנימי –  K30$
ערך זמן – K10$

רוכשי אופציות, המשלמים פרמיה עם מרכיב ערך זמן, מצפים שהזמן יעשה איתם חסד ומחירי השוק יתפתחו לטובתם עד למועד הפקיעה, דהיינו:

רוכשי אופציות Call מצפים שמחירי השוק יעלו.

רוכשי אופציות Put מצפים שמחירי השוק ירדו.

 

פרמיה עם  ערך זמן בלבד

כאשר לאופציה אין ערך פנימי, הפרמיה כוללת רק ערך זמן.