המסחר בבורסה מתנהל באמצעות הוראות (פקודות) לקנייה ו/או מכירה של מניות, אותן מעבירים המשקיעים באמצעות פקידי הבנק והברוקרים.
שלושת המרכיבים החשובים בכל פקודה הם:

  1. סוג הפעולה– קנייה או מכירה.
  2. כמות המניות.
  3. מחיר– דהיינו, מחיר המניה שבו אנו רוצים לבצע את העסקה.

שני המרכיבים הראשונים הם פשוטים ואחידים לכל הפקודות. לגבי המחיר ישנם מספר סוגי פקודות.

סוגי הפקודות ביחס למחיר העסקה

ישנם  7 סוגי פקודות שמשקיעים יכולים להעביר:

1. פקודות “שער למסחר הפתיחה“ Limit At Opening) LMO).

2. פקודות בהגבלת מחיר LIMIT (“לימיט”) או בקיצור – LMT.

3. פקודות שוק MARKET (“מארקט”) או בקיצור MKT

4. פקודת מייד והכל (Fill Or Kill) או בקיצור FOK

5. פקודת מייד או בטל (Immediate Or Cancel ) או בקיצור IOC

6. פקודה מותנית שער ( Stop Limit) או בקיצור STL

7. פקודת קרחון ICEBERG

1. פקודת “שער למסחר הפתיחה” (LMO – Limit At Opening)

מי שנותן פקודה מסוג זה יקנה או ימכור (לפי העניין) במחיר הפתיחה שייקבע בתום שלב הפתיחה,   אם העביר פקודת  מכירה בשער הנמוך משער זה או פקודת קניה במחיר הגבוה משער זה. יתכן כי למרות שהוראתו עומדת בהתניה הנ”ל היא לא תתבצע בשל מתן עדיפות לביצוע הפקודות (ראה הסבר בפרק על מסחר הפתיחה)  אם שער הפתיחה זהה לשער שבו הועברה ההוראה תינתן עדיפות בביצוע ההקצאה  לפי זמן קבלת הפקודה במחשב (פקודה שהגיעה בשעה מוקדמת יותר תקבל עדיפות). פקודת LMO שלא בוצעה בשלב הזה או שבוצעה באופן חלקי אינה עוברת לשלב המסחר הרציף והיא מתבטלת.

2. פקודות בהגבלת מחיר (לימיט -LMT)

הדוגמאות בהמשך מתייחסות למניית “בזק” שמחירה 500 אג'.

יש שני סוגים של פקודות בהגבלת מחיר (שער):

סוג 1 – פקודה לקנות או למכור עד מחיר מוגבל כלשהו

פקודות הקניה בסוג זה ניתנות במחיר גבוה מהמחיר הידוע, ופקודות המכירה ניתנות במחיר נמוך מהמחיר הידוע.

דוגמא 1: אבי נותן פקודה לפקיד הבנק שלו לקנות 1,000 מניות “בזק” בהגבלת מחיר של  500  אג' (כזכור השער הוא באגורות). אבי מוכן לקנות רק עד מחיר זה! אם מחיר המניה עולה ל- 561 אג' ומעלה, הפקודה שלו אינה מתבצעת והוא לא יקנה את המניה.

דוגמא 2: אבי נותן פקודה למכור 1,000 מניות “בזק” בהגבלת מחיר של  600 אג'. הוא אינו מוכן למכור במחיר נמוך מ-  600  אג'! הפקודה של אבי תתבצע רק אם מחיר המניה בשוק יעלה ל 600 אג'. מתחת למחיר זה הפקודה שלו אינה מתבצעת והוא לא ימכור את המניה.

סוג 2 – קנייה מתחת למחיר מסוים או מכירה מעל למחיר מסוים.

פקודות הקניה בסוג זה הן במחיר הנמוך מהמחיר הידוע, הקונה מנסה לקנות בזול (לחפש “מציאות”).

פקודות המכירה הן במחיר הגבוה מהמחיר הידוע, המוכר מנסה למכור ביוקר.

דוגמא 1:

אבי נותן פקודה לפקיד הבנק שלו: “תקנה לי 1,000 מניות “בזק” רק כאשר המחיר יורד ל-   400 אג'”.

הפקודה מועברת למחשב הבורסה ונרשמת ב – “ספר הפקודות”.

אם המחיר של המניה ירד מתחת ל-400 אג' תתבצע הפקודה של אבי במלואה. במידה ושער המניה ייסגר בדיוק על 400 אג' הבורסה חוזרת אל ספר הפקודות ובודקת את השעה שבה הועברו כל הפקודות בשער זה. ההקצאה הינה בשיטת “כל הקודם זוכה” כלומר הבורסה תקצה את הקניה לפי סדר העברת הפקודות. ראשון יקבל את הקניה זה שהעביר את הפקודה הכי מוקדם. בשער זה יתכן ביצוע חלקי של הפקודה כלומר הרוכש יקבל רק חלק מהכמות אותה ביקש לקנות.

דוגמא 2:

אבי מעביר פקודה נוספת: “תמכור לי 1,000 מניות “בזק” אם המחיר עולה מעל 600  אג'”. אם במהלך המסחר יעלה המחיר מעל ל – 600 אג' תתבצע הפקודה.

הפקודות הנ”ל נרשמות ב”ספר הפקודות” של הבורסה ומתממשות כשקורה ה”נס”.

במידה ושער המניה ייקבע בדיוק על 600 אג' תינתן עדיפות בביצוע ההקצאה לפי זמן הגעת הפקודה.

הערה: ניתן לתת פקודות בהגבלת שער גם לתקופה של שבוע ואפילו של חודש ימים. אם הפקודה לא מתבצעת ביום המסחר, היא מועברת אוטומטית ליום המסחר הבא.

3. פקודת “שוק” (מארקט – MKT)

פקודת שוק היא פקודה המועברת ללא הגבלת שער.
פקודת קנייה (MKT) תבוצע מול פקודות המכירה הנמצאות בספר הפקודות באותו מועד. הפקודה תבוצע מול הפקודה בשער המכירה הנמוך ביותר הקיים עד להשלמת הכמות המבוקשת כך שיתכן שפקודה אחת תבוצע במספר שערים שאינו זהה.
פקודת מכירה MKT תבוצע מול פקודות הקניה הנמצאות בספר הפקודות בעת העברתה. הפקודה תבוצע מול הביקוש עם השער הגבוה ביותר ותמשיך הלאה עד להשלמת הכמות המבוקשת.
כדי להגן על המשקיע, נקבע כי הפקודה תבוצע עד סטיית מחיר של 12% במניות ו 3% באג”ח ובמק”מ משער העיסקה האחרונה שבוצעה טרם קבלת הוראת ה”שוק”.

לדוגמא: 

אבי העביר בקשה לקניית 1,100 ע.נ מניות בזק בפקודה ללא הגבלת שער (MKT).  בעת העברת הפקודה ההיצע בספר הפקודות היה כדלקמן:

מכירה כמות לימיט
500    ע.נ    502
500    ע.נ    507
500    ע.נ    510

 פקודתו תתבצע על פי הר”מ:
500 ע.נ יירכשו במחיר של 502 אג', 500 ע.נ נוספים יירכשו במחיר של 507 אג, ויתרת 100 ע.נ תירכש בשער של 510 אג'.

4. פקודת מייד והכל Fill or Kill) – FOK)

פקודת שער המועברת לביצוע מלא ומיידי לאותו הרגע ומאפשרת למשקיע להתנות את ביצוע העיסקה בכך שירכוש או ימכור בשער הנתון את מלוא הערך הנקוב הרצוי. במידה והפקודה אינה יכולה להתבצע במלואה היא לא תבוצע כלל ותתבטל .
לדוגמא, אבי מעוניין לרכוש 800 ערך נקוב של מניית בזק במחיר 500 אג'.
בספר הפקודות נמצאת הוראת מכירה אחת של 700 ע.נ. במקרה זה הפקודה של אבי לא תבוצע ואף לא תירשם בספר הפקודות.

5. פקודת מייד או בטל Immediate or Cancel) – IOC)

זוהי פקודת “שער” לביצוע מיידי אף אם הוא חלקי בלבד. החלק שאינו מתבצע מייד מתבטל ואינו מועבר לספר הפקודות. במקרה שבסעיף הקודם עם העברת הפקודה ירכוש אבי 700 ע.נ של מניית בזק ויתרת ה 100 ע.נ. יתבטלו ולא יעברו לספר המסחר.

6. פקודה מותנית שער Stop Limit) – IOC) או בקיצור STL

פקודה זו הינה פקודה מותנית שער שתיכנס לספר הפקודות רק כאשר ההתניה הכתובה בה תתממש. בדר”כ משמשת פקודה זו להגבלת ההפסד שמשקיע מוכן לספוג בנייר ערך (LOSS STOP) אך לא רק.
ישנן ארבע אפשרויות של הגשת פקודה מותנית:

1 .קניה כאשר שער נייר הערך גדול/שווה מערך מסוים .
2 .קנייה כאשר שער נייר הערך קטן/שווה מערך מסוים .
3 .מכירה כאשר שער נייר הערך גדול/שווה מערך מסוים .
4 .מכירה כאשר שער נייר הערך קטן/שווה מערך מסוים .

לדוגמא: אבי רכש נייר ערך בשער מסוים ושערו עלה ל 600 אג'. אבי חושש ממפולת בשוק ההון ולכן מגיש פקודה מותנית שאומרת שאם שער המניה ירד לרמה של 500 אגורות הוא מבקש למכור את כלל אחזקותיו בנייר.
בהעברת פקודה רגילה המכירה של אבי היתה מבוצעת מייד כיוון ששער המניה כרגע גבוה מ 500 אגורות.
בהעברת פקודת שער מותנית רק במידה ויהיה ארוע שיוריד את שער המניה ל-500 אג', הפקודה שלו תיכנס לספר הפקודות ותתבצע.

7. פקודת קרחון ICEBERG

מטרת פקודה זו היא לאפשר למשקיע לרכוש או למכור כמות גדולה של ניירות ערך מבלי לחשוף בספר הפקודות את גודל הפקודה . בסוג פקודה זה מעביר המשקיע 3 כמויות: הכמות הכוללת אותה הוא מעונין לקנות או למכור, הכמות הראשונה להצגה והכמות הנוספת שתוצג רק כאשר תבוצע במלואה הכמות הראשונה שהוגדרה.
הפקודה מוגשת בהגבלת שער.

לדוגמא: משקיע מעוניין למכור מיליון ע.נ של נייר ערך מסויים (נניח מניה) . הוא יעביר לבורסה 3 כמויות: כמות כוללת של 1 מיליון מניות. כמות ראשונה להצגה בסך 200,000 מניות וכמות נוספת בסך 100,000 מניות. בשלב הראשוני תיכנס לספר הפקודות רק המכירה של 200,000 המניות הראשונות. רק לאחר שהמשקיע ימכור את הכמות הזו תיכנס לספר הפקודות מכירה נוספת של 100,000 מניות וזוהי המכירה היחידה שתוצג באותה העת.
לאחר שימכרו 100,000 מניות נוספות תיכנס לספר הפקודות מכירה נוספת של 100,000 וכך הלאה עד להשלמת מכירת 1,000,000 .ע.נ של המניות שהמשקיע ביקש למכור.