הדרך הנוחה ביותר למשקיע הישראלי, להשקיע במניות בארה”ב, היא דרך אחד הבנקים או דרך אחת מחברות המסחר הפועלות בישראל.

 יתרונות: אין צורך לפתוח חשבון נוסף, טיפול אוטומטי בכל נושא המס (יוסבר בהמשך).

חסרונות:

  1.   יקר
  2. בנקים סגורים ביום שישי (בו נערך מסחר בארה”ב)

דרך נוספת לסחור במניות בחו”ל הינה לפתוח חשבון באינטרנט בחברת ברוקרים אלקטרונית (מקוונת). לא ניכנס לפירוט כיצד ניתן לבצע זאת טכנית, כל הפעולות מוסברות באתרי האינטרנט של הברוקרים האלקטרוניים השונים.

יתרונות:

  1. זול
  2. אפשר לתת פקודות מסביב לשעון (24 שעות)
  3. ניתן לראות בכל עת את מצב החשבון

חסרונות:
 צריך לסמוך על חברות אלו.

הערה: פתיחת חשבון אצל ברוקר אלקטרוני מתאימה יותר למשקיעים שאינם זקוקים לייעוץ רב בבחירת מניות.

אפיקי השקעות בנוסף למניות

אג”ח
השוק בארה”ב הוא שוק האג”ח הגדול ביותר בעולם כאשר קיים מבחר רב של אגרות חוב לבחור מהן: אג”ח של ממשלת ארה”ב, אג”ח של חברות שונות, אג”ח של עיריות ואף אג”ח של מדינות זרות.

אופציות
בארה”ב למרבית החברות הגדולות יש אופציות PUT ו – CALL הנסחרות בנפרד לצד אופציות על כל המדדים.
בד”כ נכס הבסיס באופציות על מניה של חברה כלשהי הוא 100 מניות של אותה החברה. מועד הפקיעה של אופציות בארה”ב הוא ביום שישי בשבוע השלישי של החודש המצוין בשם האופציה.

עמלות באמצעות בנק ישראלי/חברת מסחר

העמלה הכוללת מורכבת ממספר רבדים:

  1. המרת מטבע – קניית המט”ח נעשית בשער גבוה יותר מהשער היציג ומכירתו בשער נמוך יותר מהשער היציג.
  2. עמלת הבנק / חברת המסחר
  3.  במידה והפעולה בוצעה דרך “עושה שוק” או ספציאליסט תתווסף גם עמלה עבורו.

מיסוי ניירות ערך

עד שנת 2003 ,רווחי הון כתוצאה מהשקעות בני”ע בישראל, היו פטורים ממס. בעקבות רפורמה מקיפה שנערכה הוחלט לגבות מס רווח הון מני”ע על כל רווח שהושג כתוצאה מהשקעה בבורסה. המס מוטל הן על עליית שווי נייר הערך, בתנאי כמובן שאכן נוצר רווח, והן על רווחים שנובעים כתוצאה מקבלת ריבית או דיבידנד.
הרפורמה עברה מספר שינויים והחל מה 1.1.2012. אלו הם שיעורי המס אותם משלם יחיד בישראל:

%25 – מס על רווחים ריאלים (רווח ריאלי מוגדר כרווח שהושג בנכוי העליה התיאורטית שנבעה כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן בתקופת האחזקה בנייר הערך). מני”ע ישראלים (מניות ואגרות חוב צמודות מדד, קרנות נאמנות, תעודות סל ואופציות) או ני”ע זרים. מס בשיעור זה יחול גם על קבלת ריבית ו/או חלוקת דיבידנד.

%15 – מס שמוטל על רווח הון שנוצר כתוצאה מאחזקה בניירות ערך שאינם צמודים (“שקליים”). במקרה של ניירות ערך “שקליים” המס מוטל על הרווח הנומינלי.

מכאן נובע שלמעט רווח מאחזקה בניירות ערך שקליים, על כל רווח ריאלי אחר מכל סוגי ניירות ערך ו/או מחלוקה כלשהיא (דיבידנד או ריבית) ישלם המשקיע מס של 25%.

דוגמא א': יוסי רכש מניות “בזק” בשווי של 10,000₪. כעבור שנה מכר יוסי את השקעתו וקיבל בעבורה 12,000₪.
בתקופה בה החזיק יוסי במניות “בזק” עלה מדד המחירים לצרכן ב 5%. הרווח הנומינלי של יוסי הוא 2,000 ₪ אך כיוון שמדד המחירים עלה ב5% משערכים את מחיר הקניה הראשונית שלו ל 10,500₪ (10,000*1.05) והרווח הריאלי שלו הוא 1,500₪. על רווח זה ישלם יוסי מס בגובה 375₪ (25%*1,000).

דוגמא ב':. יוסי רכש אג”ח “שחר” שקלית בשווי של 10,000₪. כעבור שנה מכר יוסי את אחזקתו באג”ח “שחר” וקיבל בעבור המכירה 12,000₪. בתקופה בה החזיק יוסי את אג”ח “שחר” עלה מדד המחירים לצרכן ב 5%.
במקרה זה, כיוון שמדובר על אג”ח שאינה צמודה, השינוי במדד המחירים לצרכן אינו רלוונטי לצורך חישוב המס. הרווח של יוסי מהשקעתו היה 2,000 ₪ והוא ישלם מס של 15% כלומר 300₪.

המס “מנוכה במקור” בעת מכירת נייר הערך או קבלת הדיבידנד / ריבית, כלומר הבנק או הברוקר מעבירים למוכר את תמורת המכירה בנכוי המס שאותו הם מעבירים ישירות למס הכנסה. בדוגמא א' למרות שיוסי מכר מניות “בזק” בשווי 12,000₪ הבנק יזכה את חשבונו ב 11,625₪ (12,000 ₪ תמורת מכירה בניכוי 375 ₪ מס שיועברו ישירות מהבנק לרשויות).

להלן טבלה המרכזת את חבות המס:

מקור הרווח שיעור המס המשולם
בגינו
רווח ריאלי ממניות ישראליות בארץ
ובחו״ל
רווח ריאלי מניירות ערך זרים
רווח ריאלי מאופציות ואגרות חוב
להמרה
רווח ריאלי מאגרות חוב צמודות
ממשלתיות
רווח ריאלי מאגרות חוב צמודות
קונצרניות
מק”מ – רווח נומינלי
רווח נומינלי מאג”ח ממשלתי שקלי
רווח נומינלי מאג”ח ממשלתי משתנה
רווח נומינלי מאג”ח קונצרני שקלי
רווח ריאלי מניירות ערך זרים
רווח ריאלי מקרנות נאמנות
רווח ריאלי מתעודות סל
רווח ריאלי מנגזרים ואופציות
רווח ריאלי מעיסקאות עתידיות
ריבית המתקבלת מאגרות חוב צמודות
ריבית המתקבלת מניירות ערך שקליים
קבלת דיבידנד
רווח הנוצר מהנפקה בנכיון
25%
25%
25%
25%
25%
15%
15%
15%
15%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
15%
25%
15%

 

 

 

מגן מס / קיזוז הפסדים

אם באותה שנת מס קלנדרית כלשהיא (שנה שמתחילה 1/1/XX ומסתיימת ב31/12/XX) משקיע מסוים מכר מספר ניירות ערך אשר את חלקם הוא מכר בהפסד ועל חלקם הוא הרויח, רשויות המס מאפשרות לו “לקזז” את ההפסדים שהיו לו כנגד הרווחים שלו ובכך לשלם פחות מס באותה השנה. קיזוז המס הוא אוטומטי ונעשה ישירות על ידי הבנק או הברוקר.

לדוגמא:
יוסי מכר מניות ברווח של 2,000 ₪ ושילם מס בסך 500 ש”ח. כעבור שבועיים מכר יוסי מניות בהפסד של 1,000 .₪ חשבונו של יוסי יזוכה בסכום של 250₪ (1,000*25%). קיזוז ההפסד מוגבל עד לסך המס ששולם כלומר אם יוסי היה מפסיד 3,000 ₪ חשבונו היה מזוכה ב 500 ₪ בלבד והיתה נרשמת בחשבונו יתרה לקיזוז מרווח עתידי של 250 .₪ יתרה זו מכונה “מגן מס”. כלומר באותה שנת מס אם יוסי ימכור נייר נוסף ברווח של עד 1,000 ₪ הוא לא ישלם מס בכלל. אם ימכור נייר ברווח גבוה יותר ינוכה מהמס אותו הוא אמור היה לשלם 250 ₪ ויהיה עליו לשלם רק את יתרת המס מכל רווח שמעל 1,000 ש”ח. האפשרות לקיזוז המס מתאפסת בסוף כל שנה והזכות הזו אינה עוברת משנה קלנדרית אחת לשנה העוקבת.