בכל מדינה שער החליפין ביחס למטבעות השונים נקבע בשוק המדינה, שוק מטבע חוץ. בשוק מטבע חוץ מתקיים מסחר מול כל המטבעות הנגדיים.

המונח שוק דולרי (או כל מטבע אחר) מתייחס לשוק שבו הדולר (או כל מטבע אחר) מהווה את המטבע הנגדי (המוצר). נתייחס לשוק הדולר שמתקיים באנגליה.
באנגליה ה-$ הוא המוצר ושער החליפין נוקב במחיר שיש לשלם עבורו ב- £.
סימול שער החליפין הוא: £/$.
כמו בכל שוק של מוצרים גם בשוק הדולרים באנגליה, המחיר נקבע בהתאם לביקוש ולהיצע. את הביקוש מייצגת עקומת ביקוש ואת ההצע מייצגת עקומת הצע, והמחיר נקבע במקום המפגש ביניהם.

תוואי עקומת הביקוש ל- $ באנגליה
מקור הביקוש לדולרים באנגליה הם האנגלים המעוניינים ב-$ כדי לרכוש מוצרים (כולל גם שירותים) ונכסים בארה”ב ובמדינות אחרות שבהן הדולר מקובל.  

המוצרים והנכסים כוללים:

 • מוצרים (ושירותים) לצריכה שוטפת
 • מוצרי השקעה.
  שאותם מקובל לחלק ל-2 קבוצות עיקריות:
  I.  נכסים ריאליים הכוללים מניות, נדל”ן וכיוב'.
  II. נכסים פיננסיים המניבים הכנסה שוטפת כגון: אג”ח, פקדונות וכיוב'. נכסים פיננסיים מהווים מרכיב חשוב בביקוש ל-$.

 

עקומת ההיצע
מקור ההיצע הוא בעיקר באמריקאים וכן יצואנים אנגלים שקיבלו תמורות בדולרים. בתמורה לדולרים הם מקבלים ליש'ט שמשמים אותם לרכישת מוצרים ונכסים באנגליה, ואת היצואנים גם לשלם שכ'ע.

 

הגורמים המשפיעים על תזוזת עקומת הביקוש

 1. שינויים באטרקטיביות של מוצרים ונכסים אמריקאים. ככל שהאטרקטיביות עולה העקומה זזה ימינה.
 2. שינויים בהכנסות (תמ”ג) של האנגלים. עלייה בתמ”ג גורמת לתזוזה ימינה בעקומת הביקוש לרב המוצרים לרבות לדולרים וההפך כשהתמ”ג יורד.

 

 1. שינויים באטרקטיביות של מוצרים ונכסים אנגליים.
 2. שינויים בהכנסות (תמ”ג) של האמריקאים.

 

השפעת תזוזת העקומות על שער החליפין £/$
עקומת הביקוש
תזוזה ימינה מ- D ל- D1 גורמת לעליית שער החליפין ותזוזה שמאלה ההפך.

עקומת ההיצע
תזוזה שמאלה גורמת לעליית שער החליפין ותזוזה ימינה ההפך.

השפעת תזוזת העקומות על שער החליפין

ההשלכות על מדינה שהמטבע שלה פחות, קיטון ביבוא וגידול ביצוא
כאשר ה- $ נחלש מול ה- £ היבוא מבריטניה לארה”ב יקטן ומנגד היצוא מארה”ב לבריטניה יגדל. השינויים הם במונחים כמותיים.
נמחיש את ההשלכות באמצעות דוגמהות שבהן הפיחות מתבטא בעליית מחיר £1קביעת שער חליפין

התייחסות לייבוא
האמריקאים מייבאים מבריטניה מנועים שמחירם 100£.
במועד א' האמריקאי שילם עבור המוצר שער החליפין ביחס למטבע
ואילו במועד ב' המוצר התייקר עבורו ל שער החליפין ביחס למטבע
ברור שהוא יקטין את הכמות המבוקשת כלומר, קיטון ביבוא.

 

התייחסות לייצוא
האמריקאים מייצאים לבריטניה מחשבים שמחירים$150.
במועד א' האנגלים נדרשים לשלם עבורם £ קביעת שער חליפין
במועד ב' המוצר מוזל ל-£ קביעת שער חליפין
ברור שהבריטים יגדילו את הכמות המבוקשת. כלומר, גידול בייצוא.

 

התייחסות נוספת לייצוא
הבריטים מייצאים מוצר כל שבוע לארה”ב תמורת$100.
אם יש פיחות בשער ה-£ לעומת הדולר (הדולר מתחזק) אז כל דולר שווה יותר £.
התמורה עבור כל דולר ליצואן הבריטי תהיה גבוהה ב-£.
ברור שהיא ינסהה להגדיל את הייצוא לארה”ב.

השלכות הפיחות בהצגה גרפית
ניתן להציג את השלכות הפיחות באמצעות עקומת ביקוש והיצע.

התייחסות לייבוא

עקומת הביקוש האמריקאי למנועים מאנגליה
תרשים 300

עקומת הביקוש האמריקאי למנועים מאנגליה

בתרשים 300 מוצגות 3 עקומות . המחירים נקובים ב- $.

`D` – עקומת הביקוש בארה”ב למנועים אנגליים.

`S_A`  – עקומת ההיצע במועד A שבה מוצעת כל כמות במחיר$150.

`S_B`  – עקומת ההיצע במועד B שבה המחיר בדולרים עלה ל-$200 בעקבות הפיחות של הדולר.

במועד ב' הכמות המבוקשת קְטֵנה מ QA ל QB. המשמעות, האמריקאים ירכשו פחות מנועים והיבוא לארה”ב יקטן.

התייחסות לייצוא

תרשים 301

 תרשים 301

בתרשים 301 מוצגות 3 עקומות. המחירים נקובים ב-£.

`D`  – עקומת הביקוש באנגליה למחשבים אמריקאים.

`S_A`  – עקומת ההיצע במועד A, שבו מוצעת כל כמות במחיר 100£.

`S_B`  – עקומת ההיצע במועד B, שבו מוצגת כל כמות במחיר מוזל של 75£ .

במועד B הכמות המבוקשת גדלה מ-QB ל-QA. המשמעות, האנגלים ירכשו יותר מחשבים והיצוא מארה”ב יגדל.  

ההשלכות של תיסוף על היצוא והיבוא הן הפוכות מאלו של פיחות.
קל להמחיש זאת באמצעות הדוגמה הקודמת שבה חל פיחות ב-$ לעומת ה- £.
כאשר ה-$ מפוחת ביחס ל- £ באופן אוטומטי חל תיסוף ב- £ (במטבע הנגדי).
בדוגמה הקודמת ראינו שבעקבות הפיחות האמריקאים הקטינו את כמות המנועים שייבאו מאנגליה, שמשמעותה לגבי האנגלים, הקטנת הייצוא.
מנגד, האמריקאים הגדילו את כמות המחשבים שמכרו לאנגלים, שמשמעותה לגבי האנגלים היא הגדלת הייבוא.
ובאופן כללי השפעות של פיחות/תיסוף על הסחר בין 2 מדינות הן:

קביעת שער חליפין

 

יצוא נטו [Exn] הגדרה

היצוא נטו מוגדר `E_(xn)= E_x- I_m`

מקרא
`E_X`  – Export
`I_m`  – Import
`E_(xn`  – Export.net

ההשלכות של פיחות ותיסוף על Exn

 • כאשר חל פיחות במטבע המקומי Ex גדל, Im קטן ולפיכך Exn גדל.
 • כאשר חל תיסוף במטבע המקומי Ex קטן, Im גדל ולפיכך Exn קטן.