(Moving Average=MA) (MA X)

נתחיל את ההסבר בדוגמא. ממוצע נע של 4 ימים – (MA 4).

מידי יום מחשבים מה היה המחיר הממוצע של המניה ב-4 הימים האחרונים.

אם לדוגמא התחלנו את החישוב ב – 5.1.99 אנו מחשבים את המחיר הממוצע של המניה בימים ה-2/1, 3/1, 4/1, 5/1. את התוצאה (נקודה A) מציבים מעל יום החישוב (5/1), כפי שמוצג בתרשים מס' 7.

ביום שלמחרת – 6/1, חוזרים על הפעולה ומחשבים ממוצע של 4 הימים האחרונים. במסגרת החישוב ב- 6/1 מתווסף נתון חדש – שער המניה ב-6/1 ונגרע נתון ישן – שער המניה ב- 2/1.

התוצאה המתקבלת מוצגת מעל יום ה – 6/1 (נקודה B). כך מידי יום מתווסף לחישוב נתון חדש ונגרע נתון ישן.

תרשים מס' 7

גרף מחיר המניה    

הממוצע הנע מוצג באמצעות גרף המלווה את גרף המניה. החישוב נקרא ממוצע נע כי כל יום משתנים הנתונים.

מספר הימים המשמש לחישוב הממוצע הנע נתון להחלטתנו. מקובל לחשב שני ממוצעים נעים:

ממוצע נע קצר – ממוצע נע של 21 יום (כמספר ימי המסחר בחודש).

ממוצע נע ארוך – ממוצע נע של 210 יום (כמספר ימי המסחר בשנה).

חיזוי מגמות באמצעות ממוצעים נעים

נהוג להציג את גרף המניה יחד עם גרף הממוצע הנע הארוך וגרף הממוצע הנע הקצר.

ממוצע נע ארוך משמש לחיזוי מגמות ארוכות טווח בשערי המניה, בעוד שהממוצע הנע הקצר משמש לחיזוי מגמות קצרות טווח.

הפרשנות המקובלת

 · כאשר גרף המניה נמצא מעל הממוצע הנע הארוך, המניה נמצאת במגמת עלייה ארוכת טווח.

 · כאשר גרף המניה נמצא מעל הממוצע הנע הקצר, המניה נמצאת במגמת עלייה קצרת טווח.

 · כאשר גרף המניה נמצא מעל שניהם מתחזק הביטחון שהמניה במסלול עלייה.

 · כאשר גרף המניה נמצא מתחת לממוצע הנע, הפרשנות מצביעה באותה סימטרייה, על מגמות ירידה.

איתותי קנייה – איתותי קנייה מתקבלים כאשר הממוצע הנע הקצר חוצה את הממוצע הנע הארוך מלמטה למעלה (ללא קשר לגרף המניה).

איתותי מכירה – איתותי מכירה מתקבלים כאשר הממוצע הנע הקצר חוצה את הממוצע הנע הארוך מלמעלה למטה (ללא קשר לגרף המניה). 

דוגמא: גרף מניית “טבע” בצירוף ממוצע נע קצר (21 יום) וממוצע נע ארוך (210 יום).

חיזוי מגמות באמצעות ממוצעים נעים