Moving Average Convergence/Divergence

במסגרת האינדיקטור מוצגים שני גרפים;
– גרף מלא
– גרף מקווקו
שני הגרפים מחושבים על-פי ממוצעים נעים.

בתיבה 1 מוצגת דרך חישוב הגרפים, אך אנו מוצאים לנכון להדגיש הן לגבי אינדיקטור זה והן לגבי אינדיקטורים אחרים שהצגת דרך החישוב והבנתו מיותרת בהחלט בספר למתחילים. חשוב להכיר את הפרשנות המתלווה לאינדיקטור, שאותה נסביר בהמשך.

 

הפרשנות

סימני קנייה – כאשר הקו המלא חוצה כלפי מעלה את הקו המקווקו. זהו למעשה סימן למגמת עלייה בשער המניה.

סימני מכירה – כאשר הקו המלא חוצה כלפי מטה את הקו המקווקו. זהו למעשה סימן למגמת ירידה בשער המניה.

אינדיקטור זה יעיל במיוחד לאיתור נקודות בהן משנה המגמה הכללית כיוון. בהתאם לכך אנו קונים או מוכרים את המניה.

תיבה 1

הגרף המלא – מתקבל מהפחתת נתוני ממוצע נע בן 26 יום מנתוני ממוצע נע בן 12 יום.

הגרף המקווקו – מתקבל מחישוב ממוצע נע בן 9 ימים של הגרף המלא (לא של גרף המניה).

גוף MACD