אינפלציה היא כינוי לתהליך של עליית מחירים רצופה לאורך מספר רב של שנים.

שיעור האינפלציה

שיעור האינפלציה בשנה כלשהי הוא למעשה מונח נרדף לשיעור ההתייקרות במדד המחירים לצרכן באותה שנה.
אם מדד המחירים לצרכן עלה במשך שנת 1980 ב-30% אזי שיעור האינפלציה בשנת 1980 עמד על 30%.

התייקרות ריאלית והוזלה ריאלית במחיר, לדוגמא: לחם

כאשר בתקופה כלשהי מחירי הלחם מתייקרים בשיעור גבוה יותר משיעור העלייה במדד המחירים לצרכן אנו אומרים שבמחירי הלחם נרשמה באותה תקופה התייקרות ריאלית.
מנגד, כאשר בתקופה כלשהי מחירי הלחם מתייקרים בשיעור נמוך משיעור עליית מדד המחירים לצרכן, אנו אומרים שבמחירי הלחם נרשמה הוזלה ריאלית.
הלחם משמש כאן כדוגמא לכל מוצר אחר.
כיצד מודדים את שיעור ההתייקרות או ההוזלה הריאלית? לא כאן המקום להסביר.

 

שינויים ריאליים בנתונים שקליים אחרים

דוגמאות לנתונים שקליים אחרים: פדיון של רשתות מזון, הכנסות של בנקים ורווחים של חברות.
כאשר שיעור הגידול בפדיון של רשתות מזון בתקופה כלשהי גבוה משיעור העלייה במדד המחירים לצרכן, אנו אומרים שבתקופה זו נרשמה עלייה ריאלית בפדיון (לדוגמא: שיעור הגידול בפדיון היה 10% ושיעור הגידול במדד המחירים לצרכן היה רק 5%).
כאשר בתקופה כלשהי שיעור הגידול בפדיון קטן משיעור הגידול במדד המחירים לצרכן , אנו אומרים שבתקופה זו נרשמה ירידה ריאלית בפדיון.

ולסיכום

שינויים ריאליים בתקופה כלשהי מחושבים תמיד בהשוואה לשינויים שחלו באותה תקופה במדד המחירים לצרכן. 

תרשים 3

התפתחות האינפלציה בישראל מאז 1952
אינפלציה = שיעור השינוי השנתי במדד המחירים לצרכן