מידע אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהדו”חות הכספיים, ואשר מסביר ומפרט את הסעיפים השונים המופיעים בתמצית הדו”חות הכספיים.