דו”ח רווח והפסד מציג את כל המכירות ואת כל ההוצאות של החברה בתקופה כלשהי (שנה או רבעון). דו”ח רווח והפסד מוצג  בשני חלקים:

חלק ראשון תמציתי נפרס בדרך-כלל על-פני עמוד אחד.  כל סעיף בו הוא “סעיף מרכז” לשרשרת סעיפי משנה המפורטים בחלק השני. החלק השני , הנפרס על-פני מספר עמודים מפרט את שרשרת סעיפי המשנה ואת תרומתם לסעיף המרכז.

חברת פיצה שחמט
דו”ח רווח והפסד מתומצת  לשנת 2001
(הסכומים בש”ח)

מכירות

30,000

עלות מכר

15,000

 

   =====

רווח גולמי

15,000

הוצאות מכירה ושיווק

2,500

הוצאות הנהלה וכלליות

3,500

 

   =====

רווח תפעולי

900

הוצאות מימון

500

 

   =====

רווח לפני מס

8,500

מס

3,000

 

   =====

רווח נקי

5,500

הדו”ח התמציתי מוצג בטור אחד.

השורה הראשונה בדו”ח התמציתי מרכזת את סך המכירות של החברה. כל השורות האחרות מתייחסות להוצאות. כל שורת הוצאות היא סעיף מרכז להוצאות בעלות אפיון כלשהו. כמעט לאחר כל שורת הוצאות מוצגת שורת ביניים המציגה את ההפרש שבין סך המכירות לסך סעיפי ההוצאות שמעליה.  השורה התחתונה של הדו”ח היא הרווח הנקי.

הסבר לסעיפי הדו”ח:

מכירות

שורה זו מסכמת את כל מכירות החברה במהלך התקופה עבור כל מוצריה. הסכום כולל גם מכירות שתמורתן עדיין לא התקבלה.

עלות המכר 

עלות המכר בעולם הכספים, משתמשים במילה “עלות” במקום המילה “הוצאות”. 
עלות המכר הוא סעיף מרכז בעיקר ל-4 סעיפי ההוצאות שהקשר שלהם למוצרים שנמכרו הדוק מאוד,  והם: חומרי גלם, שכר עבודה של עובדי ייצור, בלאי (=פחת) והוצאות אחרות. לעלות המכר נוהגים לקרוא גם “הוצאות ישירות”, מהטעם הפשוט שהקשר שלהן למכירות הדוק מאוד. אם להכנת כל פיצה דרושים 100 גרם קמח (1 ₪), 10 דקות עבודה (3 ₪), ו-10 דקות תנור (0.5 ₪), עלותם של “מרכיבי הפיצה” היא 4.5 ₪ לפיצה, ואז עבור הכנת 1,000 פיצות דרושים 1,000 “מרכיבי פיצה” שעלותם 1,000 פעמים 4.5 ₪. 

בחלק הראשון של דו”ח רו”ה (מתומצת), כל “מרכיבי הפיצה” מוצגים תחת הסעיף המרכז של  “עלות המכר”.
בחלק השני של הדו”ח מוצג פירוט של ההוצאות המרכיבות את “עלות המכר”.

עלות המכר בדוגמאות שלנו

בחברות הקטנות שאותן נציג בדוגמאות בהמשך, סעיף עלות המכר יכלול רק שני רכיבים: חומרי גלם ושכר עבודה. נתעלם מ-2 המרכיבים האחרים – הוצאות אחרות ופחת :
  • הוצאות אחרות – מטעמי פשטות.
  • פחת – כל עוד לא נסביר בהרחבה מהי משמעות המונח. 

הוצאות מכירה ושיווק
תת הסעיפים העיקריים בסעיף זה, הם: שכר לאנשי מכירות, הוצאות פרסום והוצאות לקידום מכירות.

הוצאות הנהלה וכלליות
תת הסעיפים העיקריים בסעיף זה, הם: שכר למנהלים, הוצאות אחזקה של מבנים (ארנונה, שכר-דירה, וכו'), הוצאות משפטיות, וכדומה. 

שני הסעיפים האחרונים (הוצאות מכירה ושיווק ו-הוצאות הנהלה וכלליות) מכונים גם “הוצאות קבועות” שכן אלה הוצאות בעלות אופי יותר קשיח ומרביתן תישארנה באותו היקף (לפחות בטווח הקצר) גם אם המכירות תהיינה בשפל או תוכפלנה.

הוצאות מימון
תת הסעיפים העיקריים בקבוצת הוצאה זו הם: ריבית על הלוואות, עמלות בנקים, וכדומה. 

מס
כיום החברה משלמת בדרך-כלל 35% מס על הסכום הנקוב בשורה שמעל שורת הוצאה זו. (רווח לפני מס)

שורות הביניים
שמה של כל שורת ביניים מתחיל במילה “רווח” (רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח לפני מס, ו-רווח נקי).
האבחנה בין סוגים שונים של רווחים חשובה לשם ניתוח תוצאות הפעילות של החברה כפי שיפורט בהמשך. כאשר סך ההוצאות גבוה מהמכירות, נרשם הפסד נקי. ישנם מקרים (אמנם נדירים) שבהם גם בשורת הרווח התפעולי או בשורת הרווח הגולמי נרשם הפסד, ואז הוא יקרא – הפסד תפעולי או הפסד גולמי, בהתאם.