אחד מהדו”חות הנכללים בדו”ח הכספי. דו”ח הרווח וההפסד מפרט את ההכנסות, ההוצאות, והרווחים של חברה בתקופה מסוימת. השורה התחתונה של הדו”ח היא ההפרש בין סך ההכנסות לסך הוצאות והיא מכונה הרווח (או ההפסד) הנקי.