החוב החיצוני הוא נתון המסכם את חוב הממשלה במט”ח לגורמים בחו”ל.
החובות בכל המטבעות מתורגמים לדולרים.

מיון החוב לסחיר ובלתי סחיר

חוב בלתי סחיר

החוב נובע ברובו מהנפקת אג”ח מסוג בונדס שנמכר בעיקר ליהדות ארה”ב , ומקצתו נובע מהנפקת אג”ח לממשלות זרות ומוסדות בינ”ל ובנקים בחו”ל.

חוב סחיר

החוב נובע ברובו מהנפקת אג”ח, בערבות ממשלת ארה”ב, בשוק ההון האמריקאי ומקצתו מהנפקת אג”ח בבורסות שונות בעולם. איגרות חוב שמונפקות בשוק האמריקאי ובכל שוק אחר יכולות להירכש על ידי משקיעים ממדינות שונות בעולם.

החוב החיצוני נטו

בנק ישראל מחזיק יתרות מט”ח (נכסים במט”ח) מול החוב החיצוני.
ההפרש בין החוב החיצוני לנכסים במט”ח הוא החוב החיצוני נטו.

תרשים 17

החוב הממשלתי כאחוז מהתוצר בשנים 1987 – 2002

 

טבלה #13: החוב החיצוני לאורך השנים – מיליארדי דולרים

סה״כ חוב חיצוני סה״כ חוב חיצוני
16.2 1986 1.7 1968
16.6 1987 1.9 1969
17.0 1988 2.5 1970
17.0 1989 3.1 1971
17.2 1990 3.4 1972
17.8 1991 4.2 1973
18.6 1992 4.8 1974
20.6 1993 5.7 1975
22.7 1994 7.0 1976
23.8 1995 8.0 1977
25.3 1996 8.7 1978
26.2 1997 9.7 1979
17.6 1998 10.9 1980
27.8 1999 11.9 1981
27.5 2000 13.1 1982
26.9 2001 14.3 1983
27.3 2002 15.2 1984
15.5 1985