הל.מ.ס. נוהגת להשתמש בשני המונחים הבאים בהקשר של הייטק:

  1. טכנולוגיה עילית.  (= הייטק ,ללא ענפי הכימיה והפרמצבטיקה).
  2. טכנולוגיית המידע.  (= טכנולוגיה עילית + תקשורת). פירוט בטבלה 20.

טבלה #20: התפלגות ענפי טכנולוגיית המידע בתמ”ג

מיליארדי ש”ח, מחירי 2002

ענף

2002

2000

1995

 

 

 

 

סך הכל

52.2

58.7

23.9

אחוז מהתמ”ג

10.6

11.7

5.9

 

 

 

 

    תעשייה

22.0

28.2

10.7

       רכיבים אלקטרוניים

7.9

12.0

2.2

       ציוד תקשורת אלקטרוני

6.4

9.0

3.7

       ציוד תעשייתי לבקרה ופיקוח, ציוד רפואי

7.7

7.1

4.8

 

 

 

 

    שירותים

30.2

30.5

13.2

       תקשורת

15.6

13.8

8.6

       שירותי מחשב, מחקר ופיתוח

14.6

16.7

4.5

 

פירוט סעיפי השירותים בטבלה 20 :

תקשורת כוללת בעיקר את שירותי חברות הטלפון הקווי והסלולרי וכן טלוויזיה בכבלים.
בפרק זה נתייחס להייטק בהקשר של טכנולוגיית המידע. כפי שמפורט בטבלה 20.

שירותי מחשב כוללים: יעוץ בנושאי מחשב, שירותי תכנות, עיבוד נתונים, מאגרי מידע ופעולות הקשורות לתפעול מחשבים.

מחקר ופיתוח כולל בעיקר: מחקרים הנערכים במוסדות מחקר ואוניברסיטאות, אינו כולל מחקרים המהווים חלק מהפעילות השוטפת של הפירמות (החברות).