כאשר חברה לווה כסף היא מוסרת לבנק איגרת חוב. איגרת חוב היא ההוכחה לחוב החברה. איגרת החוב מעידה על התחייבותה של החברה לפרוע את ההלוואה במועד ובתוספת ריבית כפי שנקבע בין החברה לבנק.

הריבית היא תשלום שהחברה נדרשת לשלם עבור השימוש בכספי הבנק.

אם בנק א' הלווה לחברה א' 100,000 ש”ח ב-1.1.17 למשך שנה בריבית שנתית של 5%, החברה תמסור לידי הבנק איגרת חוב שבה נאמר שהחברה מתחייבת לשלם לבנק בסוף השנה, ביום ה-31.12.17 סך של 100,000 ש”ח (הקרן) בתוספת ריבית של 5,000 ש”ח, ובסה”כ 105,000 ש”ח. כלומר, ב-31.12.17 תיפדה איגרת החוב תמורת 105,000 ש”ח.

הבנק רשאי למכור את איגרת החוב לגורם אחר כלשהו (אלא אם החברה אסרה עליו במפורש). בסוף השנה החברה צריכה לשלם 105,000 ש”ח למי שיגיש לה את איגרת החוב לפירעון.

לאחר שהחברה שילמה את הכסף וקיבלה את איגרת החוב שלה בחזרה היא מטביעה עליה את החותמת “מבוטל”.