המאזן מציג תמונת מצב של החברה ביום האחרון של תקופת הדו”ח (בדרך-כלל – היום האחרון בשנה, שהוא ה-31.12). 
המאזן מפרט מצד אחד את הרכוש שברשות החברה ומצד שני את  החובות שלה.
בעולם החשבונאות, לרכוש קוראים גם “נכסים” ולחובות קוראים גם “התחייבויות”.

חובות = התחייבויות
רכוש = נכסים

כפי שאפשר לראות בדוגמה הבאה, המאזן מוצג כטבלה עם שתי עמודות: ימנית ושמאלית.

בעמודה הימנית נרשמים כל הנכסים של החברה  ובעמודה השמאלית נרשמות כל ההתחייבויות.  
המאזן הבא מתייחס לחברת “פיצה שחמט” אשר מפעילה פיצריה שכונתית.
פיצה שחמט
מאזן ליום 31.12.2003 (ש”ח)
נכסים (=רכוש החברה) התחייבויות
נכסים שוטפים התחייבויות שוטפות
מזומנים 3,500 אשראי לספקים[1] 4,000
מלאי  4,000 התחייבויות לזמן ארוך
אשראי לקוחות[2]    2,500 הלוואות מבנקים    6,000
נכסים קבועים
ריהוט     4,000 הון עצמי  (ראה הסבר בהמשך) 20,000
מכונות וציוד 6,000
מבנה 10,000
סה”כ :   30,000 סה”כ : 30,000
[1]  סכום שהחברה עדיין חייבת לספקים שלה.
[2]  סכום שהלקוחות עדיין חייבים לחברה בגין קניית פיצות.

בהמשך, בשורה האחרונה של טבלאות המאזן, כותרת המשנה בכל אחד מהעמודות תהיה בקיצור: סה”כ.
במקום סה”כ נכסים וסה”כ התחייבויות + הון עצמי.

הסבר לסעיפי המאזן:

נכסים

בסעיף “נכסים” מפורטים נכסי החברה כפי שהיו ביום המאזן.
לחברת “פיצה שחמט” נכסים בסך כולל של 30,000 ₪, לפי הפירוט הבא:

מזומנים

סכום הכסף שיש לחברה בקופה ו/או בחשבון העו”ש בבנק הוא 3,500 ₪.

מלאי

כפי שפירטנו בפרק הקודם, המלאי מורכב משלושה נדבכים:
מלאי חומרי גלם – חומרים להכנת פיצות כמו: קמח, עגבניות, גבינה.
מלאי בתהליך – הפיצות שנמצאות עדיין בשלבי הכנה.
מלאי מוצרים מוגמרים  – פיצות מוכנות למכירה.
לחברת “פיצה שחמט” היה ביום המאזן מלאי בשווי כולל של 4,000 ₪.

אשראי לקוחות

סעיף זה מכונה בקיצור “לקוחות“. הסכום הנקוב הוא הסכום  הכספי שהלקוחות עדיין חייבים בגין קניית פיצות. ל”פיצה שחמט” יש לקוחות קבועים שמשלמים  חודשיים לאחר קבלת הפיצות.  נכון ליום המאזן, הלקוחות חייבים לחברה 2,500 ₪ על פיצות שקנו.   

ריהוט

כולל שולחנות, כסאות, דלפק עץ, ועוד.  שוויו הכולל של הריהוט ליום המאזן 4,000 ₪. 

מכונות וציוד

כולל: תנורים, מכונות לחיתוך פיצה, כלי מטבח, קופה רושמת, מחשב, ועוד, ששוויים ליום המאזן  6,000 ₪. 

מבנה

המבנה שבו הפיצריה שוכנת נמצא בבעלותה. שווי המבנה –  10,000 ₪.

 שווי הנכסים במאזן

כאשר חברה קונה נכס  (למשל: קרקע או מבנה או מכונות) הוא נרשם במאזן לפי המחיר ששולם עבורו. במהלך השנים, הערך של אותו נכס בשוק יכול לעלות או לרדת, אך זה לא יבוא לידי ביטוי במאזן.  המבנה של  “פיצה שחמט” שווה כיום בשוק 100,000 ₪ (לפי הערכת שמאי), אך הוא מוצג במאזן על-פי מחיר הקניה (10,000 ₪ בלבד). לכן, יש להתייחס בזהירות לשווי הנכסים במאזן, משום שסכום זה לא תמיד  מייצג את השווי האמיתי של אותם נכסים. שווי הנכסים הקבועים במאזן אינו תואם במקרים רבים את שוויים בשוק. 

התחייבויות

ההתחייבויות מפרטות את חובות החברה כפי שהיו ביום המאזן.
לחברת “פיצה שחמט” שני סעיפי התחייבויות עיקריים:

אשראי לספקים (חובות לספקים)

סעיף זה מכונה בקיצור “ספקים” והוא נוקב בסכומי הכסף שהחברה עדיין חייבת לספקים שלה בגין סחורה שקנתה. בעולם העסקים, חברות לא משלמות מיידית על הסחורה שהן קונות, אלא במועד מאוחר יותר (לאחר חודש-חודשיים ואף יותר).   נכון ליום המאזן, חברת “פיצה שחמט” עדיין חייבת לספקיה 4,000 ₪.

הלוואות בנקים

הנתון  (6,000 ₪)  נוקב ביתרת סכום ההלוואות שהחברה חייבת לבנקים.
נכסים (=רכוש החברה) התחייבויות
נכסים שוטפים התחייבויות שוטפות
מזומנים 3,500 אשראי לספקים[1] 4,000
מלאי  4,000 התחייבויות לזמן ארוך
אשראי לקוחות[2]    2,500 הלוואות מבנקים    6,000
נכסים קבועים
ריהוט     4,000 הון עצמי  (ראה הסבר בהמשך) 20,000
מכונות וציוד 6,000
מבנה 10,000
סה”כ :   30,000 סה”כ : 30,000

הון עצמי

כאשר סך הנכסים של החברה גדולים מסך ההתחייבויות שלה (וזהו המצב בדרך-כלל), הפער ביניהם מכונה “הון עצמי” וסכומו מוצג בעמודה השמאלית של המאזן, מתחת לסעיפי ההתחייבויות.  הצגתו בעמודה השמאלית מביאה לידי כך שסכום העמודה הימנית במאזן משתווה לסכום העמודה השמאלית, ומכאן השם “מאזן” (קיים איזון (=שוויון) בין סה”כ העמודה הימנית לסה”כ העמודה השמאלית).

בדוגמה לעיל, הנכסים מסתכמים ב-30,000 ₪ וההתחייבויות (לספקים ולבנקים) ב-10,000 ₪. ההון העצמי שווה להפרש ביניהם  (20,000 ₪).  כדי למנוע בלבול במהלך ההסבר לעיל, כותרת העמודה השמאלית במאזן היתה “התחייבויות” אך למעשה שמה המלא צריך להיות: 

התחייבויות + הון עצמי.

משמעות ההון העצמי:

אילו החברה היתה מחליטה להתפרק ובמהלך הפירוק היתה מצליחה למכור את כל נכסיה על פי שווים בעמודה הימנית של המאזן, ובמקביל משלמת את כל חובותיה לספקים ולבנקים בהתאם לסכומים המפורטים בעמודה השמאלית, היא היתה נותרת עם מזומן בשווי ההון העצמי. מזומן זה שייך לבעלי החברה והוא היה עובר לידיהם.  הון עצמי הוא, אם כן, מעין חוב של החברה לבעלי המניות שלה, שניתן להחזיר להם אותו, רק בתנאים מיוחדים, כגון פירוק החברה.

הון עצמי הוא סעיף מרכז ל-2 סעיפי משנה:

  1. הון מניות – כסף שהושקע בחברה על-ידי הבעלים מכונה הון מניות.
    השם נגזר מהעובדה שתמורת הכסף שהבעלים משקיעים בחברה, החברה מנפיקה (מוציאה) להם מניות שלה.
  2. יתרת רווח – רווחים שהצטברו בחברה ושעדיין לא נמשכו על-ידי הבעלים. 
    כאשר הבעלים ימשכו סכום כלשהו לכיסם הפרטי, הסכום יגרע מ”יתרת הרווח”. 
    הפעולה שבה הבעלים מושכים כסף מרווחי החברה נקראת חלוקת דיבידנד.